Täysistunnon pöytäkirja 71/2001 vp

PTK 71/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. TIISTAINA 5. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Gunnar Jansson /r
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Suvi Lindén /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Kari Uotila /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.6. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Gunnar Jansson /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

5. ja 6.6. edustajat

 • Kimmo Sasi /kok
 • Martti Tiuri /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.6. edustaja

 • Pertti Mäki-Hakola /kok

5. ja 6.6. edustajat

 • Margareta Pietikäinen /r
 • Lasse Virén /kok

5.—8.6. edustaja

 • Riitta Korhonen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 31. päivänä toukokuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 38/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puhemies Lordi Russell-Johnston on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisan vieraan tervetulleeksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 3. ja 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi viestintähallinnosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 5/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2.

Mietinnön ponsi hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

11) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2001 vp (Niilo Keränen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2001 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Laki asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2001 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2001 vp

Lakialoite  LA 46/1999 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2001 vp

Lakialoite  LA 64/2000 vp, 41/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen