Täysistunnon pöytäkirja 71/2003 vp

PTK 71/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. PERJANTAINA 3. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kd
 • Minna Sirnö /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.10. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

6.10. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

6. ja 7.10. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Roger Jansson /r
 • Outi Ojala /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.10. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Lyly Rajala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 78—86/2003 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 238, 240, 241, 246, 250, 252, 254, 257, 258, 260, 289/2003 vp.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Antti Kaikkonen vapautusta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 7. päivänä lokakuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin.

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössään n:o 4 selonteosta ehdottama lausunto. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 68/1/2003

Keskustelussa on ed. Suvi-Anne Siimes ed. Outi Ojalan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa seuraavat vastalauseen mukaiset viisi lausumaehdotusta:

1) lausuma kohtaan Kriisinhallinta (UaVM s. 24): "Eduskunta edellyttää valtioneuvoston aloitteellisuutta perustuslaillisen sopimuksen täydentämiseksi siten, että EU:n sotilaallisilla kriisinhallintaoperaatioilla on aina oltava YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntä."

2) lausuma kohtaan Rakenneyhteistyö vaativissa sotilaallisissa tehtävissä (UaVM s. 25): "Eduskunta edellyttää, ettei EU:n sisälle muodosteta niin sanottua puolustusydintä, jonka tavoitteena on unionin sotilaallisen kehityksen vahvistaminen ja interventiojoukkojen muodostaminen."

3) lausuma kohtaan Yhteinen puolustus (turvatakuuydin) (UaVM s. 26): "Eduskunta edellyttää, että hallituksen on tarvittaessa käytettävä veto-oikeutta estääkseen turvatakuita koskevan ehdotuksen sisällyttäminen perustuslailliseen sopimukseen tai erilliseen julistukseen."

4) lausuma kohtaan Puolustusmateriaali-, tutkimus- ja voimavaravirasto (UaVM s. 27): "Eduskunta edellyttää valtioneuvoston toimivan niin, ettei hallitusten välisessä konferenssissa hyväksytä konventin ehdotusta, että puolustusmateriaaliviraston tehtäväksi tulisi sotilaallisten voimavarojen arviointi."

5) lausuma kohtaan Kansanäänestys (UaVM s. 38): "Eduskunta pitää kansalaisten EU:ta kohtaan tunteman luottamuksen ja siitä saatavan tiedon lisäämisen vuoksi tärkeänä, että EU:n perustuslaista järjestetään kansanäänestys. Valiokunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle lakiesityksen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä ensi kesänä pidettävien Euroopan parlamenttivaalien yhteydessä, jotta kansalaiset voivat ottaa kantaa EU:n perustuslakia koskevan ehdotuksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen."

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa seuraavat kaksi lausumaehdotusta:

1) lausuma kohtaan Päätöksentekomenettelyt (UaVM s. 9): "Eduskunta edellyttää valtioneuvoston toimivan siten, että niin sanottujen valtuutuslausekkeiden avulla tapahtuva perustuslaillisen vallan siirtäminen jäsenmailta unionille ja sen viralliseksi toimielimeksi ehdotetulle Eurooppa-neuvostolle torjutaan ja niin sanottu kompetenssikompetenssi turvataan jäsenmaille."

2) lausuma kohtaan Maatalous ja kalastus (UaVM s. 36): "Eduskunta edellyttää valtioneuvoston toimivan siten, että perustuslakisopimukseen sisällytetään (Luxemburgin vuoden 1997 Eurooppa-neuvoston hyväksymä ja Berliinin vuoden 1999 sekä Brysselin vuoden 2003 Eurooppa-neuvoston vahvistama) periaate siitä, että monimuotoisen maataloustuotannon on voitava jatkua kaikilla unionin alueilla, mukaan luettuina alueet, joilla on erityisiä ongelmia."

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa seuraavat neljä lausumaehdotusta:

1) lausuma kohtaan Unionin arvot, tavoitteet ja keskeiset periaatteet (UaVM s. 5): "Eduskunta edellyttää valtioneuvoston toimivan siten, että hyvinvointipalveluiden, kuten koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluiden, järjestämistä, rahoitusta ja tarjoamista koskeva päätösvalta turvataan pysyvästi kansallisella tasolla."

2) lausuma kohtaan Unionin arvot, tavoitteet ja keskeiset periaatteet (UaVM s. 5): "Eduskunta edellyttää valtioneuvoston toimivan siten, että yleiseurooppalaiset kristilliset arvot säädetään perustuslakisopimuksessa unionin perustana oleviksi arvoiksi."

3) lausuma kohtaan Unioni ja sen kansalaiset (UaVM s. 11): "Eduskunta edellyttää valtioneuvoston toimivan siten, että suomen kielen asema unionin virallisena kielenä turvataan pysyvästi perustuslakisopimuksen säädöksellä."

4) lausuma kohtaan Kansanäänestys (UaVM s. 38): "Eduskunta edellyttää, että kun Euroopan unionin uuden, nykyisiä voimassa olevia sopimuksia olennaisesti muuttavan perustuslaillisen sopimuksen sisällöstä on hallitusten välisessä konferenssissa päätetty, tulee Suomen liittymisestä sopimukseen järjestää neuvoa-antava kansanäänestys."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista. Teen seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen:

Ensin äänestetään kansanäänestyksen järjestämistä koskevien ed. Siimeksen 5) ehdotuksen ja ed. Soinin 4) ehdotuksen välillä, koska ne ovat vastakkaiset, ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään kustakin erikseen mietintöä vastaan mietinnön kohtien mukaisessa järjestyksessä.

Äänestysjärjestysehdotus hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Kansanäänestys (s. 38)

1) Äänestys ed. Soinin 4) ehdotuksen ja ed. Siimeksen 5) ehdotuksen välillä

Ed. Soinin 4) ehdotus "jaa", ed. Siimeksen 5) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 67 jaa- ja 50 ei-ääntä, 60 tyhjää; poissa 22.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Soinin 4) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Soinin 4) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Soinin 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Unionin arvot, tavoitteet ja keskeiset periaatteet (s. 5)

Äänestys ed. Soinin 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soinin 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soinin 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Päätöksentekomenettelyt (s. 9)

Äänestys ed. Kankaanniemen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Unioni ja sen kansalaiset (s. 11)

Äänestys ed. Soinin 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soinin 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Kriisinhallinta (s. 24)

Äänestys ed. Siimeksen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Siimeksen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Rakenneyhteistyö vaativissa sotilaallisissa tehtävissä (s. 25)

Äänestys ed. Siimeksen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Siimeksen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 21 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 23.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Yhteinen puolustus (turvatakuuydin) (s. 26)

Äänestys ed. Siimeksen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Siimeksen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puolustusmateriaali-, tutkimus- ja voimavaravirasto (s. 27)

Äänestys ed. Siimeksen 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Siimeksen 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Maatalous ja kalastus (s. 36)

Äänestys ed. Kankaanniemen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ulla Anttila ed. Anne Huotarin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa nyt hyväksytyn lain käytännön soveltamista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, millä aikataululla osittainen hoitovapaa voitaisiin ulottaa 12-vuotiaisiin lapsiin, jos lapsi on vammainen tai pitkäaikaissairas."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ulla Anttilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 69 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 42.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio