Täysistunnon pöytäkirja 71/2006 vp

PTK 71/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. KESKIVIIKKONA 14. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Astrid Thors /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Susanna Huovinen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.6. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.6. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

14. ja 15.6. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.6. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd

14. ja 15.6. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2005

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella 24. päivältä toukokuuta 2006 on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2005 (K 12/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 22 §:n 1 momentin nojalla 8. päivänä kesäkuuta 2006 lähettänyt eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäiviltä oikeusministeriöön saapuneen aloitteen, joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta. Tämä Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitetta koskeva hallituksen kirjelmä on nyt jaettu edustajille (M 3/2006 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7 valtioneuvoston selonteosta maatalouspolitiikasta.

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 73/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotus sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 6. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 73/3/2006

3) Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—106/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi maanantaina pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle ensi maanantain täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisina keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 13:een mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

4) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 52/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen