Täysistunnon pöytäkirja 71/2008 vp

PTK 71/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. TIISTAINA 9. SYYSKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.06—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.01—19.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Heidi Hautala /vihr (16.46)
 • Suvi Lindén /kok (18.11)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.—12.9. edustaja

 • Janne Seurujärvi /kesk

9.9. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Astrid Thors /r

9. ja 10.9. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuija Nurmi /kok

9.—11.9. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta

äitiysvapaan vuoksi:

7.7.2008—31.1.2009 edustaja

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

29.8.2008—14.7.2009 edustaja

 • Marja Tiura /kok

vanhempainvapaan vuoksi:

9.9.—31.12. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

__________

Puhemies:

Tervetuloa syysistuntokaudelle! Niin kuin olette huomanneet, on otettu käyttöön uusi salijärjestelmä, joka näyttää toimivan niin hyvin, että kansanedustajia on enemmän paikalla kuin melkein milloinkaan. (Naurua)

__________

Ed. Claes Anderssonin edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Claes Andersson on eduskunnalle osoittamassaan, 20.8.2008 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta eduskunnan jäsenyydestä. Kirjeeseen liitetyn lääkärintodistuksen mukaan ed. Claes Andersson ei ole työkykyinen kansanedustajan tehtävään.

Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Claes Anderssonin pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ed. Claes Anderssonille myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 10.9.2008 lukien.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on tasavallan presidentti antanut 26.6., 8.8., 29.8. ja 5.9.2008 eduskunnalle hallituksen esitykset HE 94—109/2008 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on valtioneuvosto toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 33—40/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 33 maa- ja metsätalousvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 34 talousvaliokunnan,

asiasta U 35 maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asiasta U 36 sosiaali- ja terveysvaliokunnan,

asiasta U 37 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 38 perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asiasta U 39 talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä

asiasta U 40 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2007

Puhemies:

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 1.9.2008 antanut eduskunnalle kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2007 (K 16/2008 vp).

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2007

Puhemies:

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 6.5.2008 antaneet eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2007 (K 14/2008 vp).

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä on 4.9.2008 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 3/2008 vp).

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuudet

Puhemies:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen, kansliapäällikkö Jussi Pajuoja on 5.8.2008 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (M 1/2008 vp). Selvitys on nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

Puhemies:

Kuuluuko sinne saliin muuten paremmin kuin ... (Eduskunnasta: Erittäin hyvin!) — Sivumennen sanottuna, niin kuuluu tännekin, (Naurua) ja epäilen, että kuuluu lehtereille asti.

__________

Kirjalliset kysymykset

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat eduskunnalle saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 351, 378, 406, 410, 411, 413, 415, 417, 420—572/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi lukiolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi valmismatkaliikkeistä ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto 24.10.2008 mennessä.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto 24.10.2008 mennessä.

9) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

16) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Valtioneuvoston selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 19.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen