Täysistunnon pöytäkirja 71/2011 vp

PTK 71/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. TORSTAINA 17. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.53), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.53—19.26) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.26—20.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Ritva Elomaa /ps (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Outi Mäkelä /kok (16.43)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki autoverolain 11 b ja 11 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2011 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2011 vp (Hanna Mäntylä /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2011 vp (Hanna Mäntylä /ps)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 18.11.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen