Täysistunnon pöytäkirja 71/2013 vp

PTK 71/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. PERJANTAINA 14. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.02—13.30 ja 15.38—15.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Olli Immonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Antti Lindtman /sd (13.25)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 13.6.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 71—75/2013 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 13.6.2013 antanut eduskunnalle valtioneuvoston selonteon EU-politiikasta 2013 (VNS 6/2013 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 304, 354, 366, 369, 376, 380, 384, 385, 387, 388, 390—396, 398, 400—403, 405—409, 411, 414, 417, 419—422, 427, 429, 433/2013 vp.

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 16.5.2013 antanut eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2012 (K 13/2013 vp).

__________

Puhemiesneuvoston ehdotukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto on 13.6.2013 tehnyt ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta (PNE 1/2013 vp).

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto on 13.6.2013 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 12—23/2013 vp.

__________

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tarkastusvaliokunta on 12.6.2013 valinnut varapuheenjohtajakseen Heli Paasion.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 12.6.2013 valinnut puheenjohtajakseen Maria Guzenina-Richardsonin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017; Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017 27.3.2013 annetun valtioneuvoston selonteon (VNS 3/2013 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2013 vp

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ainoaan käsittelyyn esitellään valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017 sekä sen täydentämisestä annettu valtioneuvoston selonteko. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selontekojen johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 12.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/1/2013

Keskustelussa on Maria Lohela Pentti Kettusen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Markku Rossi on Antti Rantakankaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Markku Rossin ehdotuksesta Maria Lohelan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Päätökset

1) Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta Maria Lohelan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Maria Lohelan ehdotuksen äänin

jaa 139, ei 34, tyhjiä 3; poissa 23.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Maria Lohelan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 109, ei 37, tyhjiä 31; poissa 22.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta se-kä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelu asiasta päättyi 12.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/2/2013

Keskustelussa on Inkeri Kerola Annika Saarikon kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ritva Elomaa on Kimmo Kivelän kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset perusteluja koskevan ehdotuksen ja lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä perusteluja koskevasta ehdotuksesta ja lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Ritva Elomaan perusteluja koskevasta ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 36; poissa 21.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 34; poissa 23.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Inkeri Kerolan lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2013 vp

Lakialoite  LA 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 70/7/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 31 §

Arto  Pirttilahti  /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen. 31 §:ään tulee lisätä: "Kantaverkoksi ei kuitenkaan lueta tosiasiassa paikallista kulutusta palvelevaa korkeajännitteistä jakeluverkkoa, jolla ei ole valtakunnallista sähkön siirtotehtävää."

Antti  Kaikkonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Pirttilahden ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Arto Pirttilahti on Antti Kaikkosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 31 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 8. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

[Hälinää istuntosalissa]

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Huomautan, että täysistunto jatkuu, ja ellei siihen halua osallistua, niin voi ystävällisesti poistua tästä tilasta.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Samoin tämä täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan suuren valiokunnan kokouksen jälkeen tänään kello 15.30.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 72/10/2013

__________

Täysistunto keskeytettiin kello 13.30.

__________

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.38

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2013 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—69/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 18.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 18.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 18.6.2013 kello 12.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 18.6.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen