Täysistunnon pöytäkirja 72/2001 vp

PTK 72/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. KESKIVIIKKONA 6. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Arto Seppälä /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.6. edustaja

 • Maija Perho /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.6. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr

6. ja 7.6. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

6.—8.6. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

__________

Lakialoitteen siirto

Puhemies:

Lakialoite LA 52/2001 vp, joka sisältää ehdotuksen laiksi asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, on eilen lähetetty puolustusvaliokunnan käsiteltäväksi.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainittu aloite siirretään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Kalliksen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Ala-Nissilän ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta 38 ja 39 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2001 vp

Lakialoite  LA 46/1999 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallintovaliokunnan mietinnössä hyväksyttäväksi ehdotettu 1. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallintovaliokunnan mietinnössä ehdotetun 1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2001 vp

Lakialoite  LA 64/2000 vp, 41/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Laki vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2001 vp (Tuija Nurmi /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2001 vp (Petri Neittaanmäki /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

10) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1999

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2000 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 15.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​