Täysistunnon pöytäkirja 72/2003 vp

PTK 72/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. TIISTAINA 7. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.10. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Pia Viitanen /sd

7. ja 8.10. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

7.—11.10. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jouko Skinnari /sd

7.—17.10. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.10. edustajat

 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jari Vilén /kok

7.—10.10. edustaja

 • Arja Alho /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 2. päivänä lokakuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 37, 38/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Anneli Jäätteenmäki.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Asetus  A 1/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Asetus  A 2/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​