Täysistunnon pöytäkirja 72/2009 vp

PTK 72/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. TIISTAINA 8. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.03—15.58 ja 18.00—19.14) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—18.00 ja 19.14—19.35).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Jari Koskinen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Markku Pakkanen /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Veijo Puhjo /vas (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mauri Pekkarinen /kesk (14.21)

__________

Euroopan parlamenttiin valittujen edusta-jien varaedustajat

Puhemies:

Euroopan parlamentin 7.6.2009 toimitetuissa vaaleissa valituiksi tulleet edustajat Heidi Hautala, Liisa Jaakonsaari ja Timo Soini ovat ilmoittaneet minulle toimivansa jäseninä Euroopan parlamentissa. Heidän edustajantoimensa keskeytyi parlamentin ensimmäisestä täysistunnosta lukien 14.7.2009.

Euroopan parlamenttiin valittujen edustajien varaedustajat esittivät 20.7.2009 minulle edustajanvaltakirjansa ja ryhtyivät hoitamaan edustajantointa:

Ed. Heidi Hautalan varaedustajana erityisopettaja, yrittäjä Timo Juurikkala Uudenmaan vaalipiiristä,

ed. Liisa Jaakonsaaren varaedustajana Raimo Piirainen Oulun vaalipiiristä ja

ed. Timo Soinin varaedustajana valtiotieteiden maisteri, toimitusjohtaja Pietari Jääskeläinen Uudenmaan vaalipiiristä.

Toivotan uudet edustajat tervetulleiksi eduskuntatyöhön ja pyydän, että otatte paikkanne istuntosalissa.

Vanhaa tapaa noudattaen ylivirastomestari saattoi uudet edustajat paikoilleen.

__________

Ed. Jari Koskisen edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Jari Koskinen on eduskunnalle osoittamassaan, 25.8.2009 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 9.9.2009 lukien valtioneuvoston määrättyä hänet edustamaan Suomen valtiota Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäsenenä ajalla 1.9.2009—31.5.2012.

Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Jari Koskisen pyyntöä.

Eduskunta myönsi ed. Jari Koskiselle vapautuksen edustajantoimesta 9.9.2009 lukien.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 26.6. sekä 7., 21. ja 28.8.2009 hallituksen esitykset HE 102—122/2009 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 46—54/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 46 ja 47 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 48 liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asioista U 49 ja 53 lakivaliokunnan,

asiasta U 50 ulkoasiainvaliokunnan,

asioista U 51 ja 52 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 54 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 438, 439, 441, 446, 448, 449, 453, 467—573, 575—616, 618—621, 623—626, 628—652, 654, 657/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 3.9.2009 antanut eduskunnalle selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (VNS 7/2009 vp).

__________

Kertomukset

Puhemies:

Eduskunnan kirjaston hallitus on 3.5.2009 antanut eduskunnalle kertomuksen Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2008 (K 16/2009 vp).

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 31.3.2009 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2008 (K 17/2009 vp).

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 26.6.2009 pyynnöstä vapauttanut tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Tarja Anneli Cronbergin valtioneuvoston jäsenyydestä ja työministerin tehtävistä ja samalla nimittänyt ja määrännyt humanististen tieteiden kandidaatti, kansanedustaja Anni Milja Maaria Sinnemäen valtioneuvoston jäseneksi ja työministeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Työministeri Anni Sinnemäki on 9.7.2009 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan. Lisäksi ovat ulkoasiainministeri Alexander Stubb 9.7.2009 ja liikenneministeri Anu Vehviläinen 27.8.2009 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 2, 3/2009 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Anni Sinnemäen tilalle on valittava varajäsen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäsen.

Euroopan parlamentin jäseneksi valitun

ed. Heidi Hautalan tilalle on valittava varajäsen suuren valiokuntaan, jäsen lakivaliokuntaan ja varajäsen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaan,

ed. Liisa Jaakonsaaren tilalle on valittava jäsen ulkoasianvaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan sekä

ed. Timo Soinin tilalle on valittava jäsen suureen valiokuntaan ja varajäsen lakivaliokuntaan.

Ed. Liisa Jaakonsaari pyytää vapautusta Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Ville Niinistö,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Pirkko Ruohonen-Lerner,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Paavo Arhinmäki sekä

ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä ed. Janina Andersson.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Suuren valiokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan, ympäristövaliokunnan, Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 9.9.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 11.

Ulkoasiainvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaalit toimitetaan ylihuomenna torstaina 10.9.2009 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätet-tävä keskuskansliaan viimeistään ylihuomenna kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 73/4/2009

2) Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tuula Peltonen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 9.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Tuula Peltosen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 9.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

16) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

21) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.9.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​