Täysistunnon pöytäkirja 72/2011 vp

PTK 72/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. PERJANTAINA 18. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.06—13.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Sari Palm /kd (s)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Ville Vähämäki /ps (s)
 • Peter Östman /kd (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 18.11.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 116—121/2011 vp, joista hallituksen esitys 119 on esitys valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä.

Talousarviota täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 22.11.2011 kello 12.

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 168, 178, 179, 181, 182, 186, 188, 191—193, 195, 200, 208, 212/2011 vp.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2011 vp

Lakialoite  LA 10, 17/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 70/3/2011

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 6 luvun 1 §:n mietinnön mukaisena.

7 luvun 6 §, jota ei ole mietinnössä

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että työmarkkinatuen tarveharkinta poistuu.

Annika Saarikko /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Rehulan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Juha Rehula on Annika Saarikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Juha Rehulan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 7 luvun 6 §:ää, äänin

jaa 97, ei 64; poissa 38.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 22.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen