Täysistunnon pöytäkirja 73/2002 vp

PTK 73/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. TIISTAINA 4. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Matti Huutola /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Henrik Lax /r
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.6. edustaja

 • Sauli Niinistö /kok

4.—6.6. edustaja

 • Henrik Lax /r

4.—10.6. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.6. edustajat

 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Andersson ja

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Hassi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2002 vp

Lakialoite  LA 51/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 80, 139/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa. Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 72/1/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

1 § hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Eero Lämsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Marja-Leena Kemppainen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lämsän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Lämsä ed. Kemppaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lämsän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 ja 10 § hyväksytään keskustelutta.

Uusi 10 a §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Eero Lämsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että lakiin lisätään uusi 10 a §.

Marja-Leena Kemppainen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lämsän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Lämsä ed. Kemppaisen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään uusi 10 a § vastalauseen mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 10 a §:ää, "jaa"; ed. Lämsän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

13, 14, 19, 22, 28, 29, 30 a ja 34 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 7.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Vistbacka ed. Seivästön kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei anna suostumustaan valtion omistamista osakkeista luopumiseen.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen suostumuksen antamisesta, äänestää "jaa"; joka ei hyväksy ehdotusta, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 51.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen suostumuksen antamisesta.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotuksen 1 luvun 4 ja 11 § ja luvun otsikko, 2 luvun 7 ja 10 § ja luvun otsikko, 15 luvun 12 a § ja luvun otsikko, 16 luvun 1, 3, 13, 14 a, 18 ja 20 § ja luvun otsikko, 21 luvun 18 § ja luvun otsikko, 30 luvun 8 § ja luvun otsikko, 4 0 luvun 1—5, 7 ja 9—14 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

3.—11. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2002 vp

Lakialoite  LA 98, 129/1999 vp, 25, 26, 35/2000 vp, 112/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

28 luvun 9 a §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä ilmenee vastalauseesta 1.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 63 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 102.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

28 luvun 9 b, 9 c ja 15 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen 1 luvun 1 § ja luvun otsikko sekä 5 luvun 10 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

lakivaliokunnan mietinnössään ehdottaman 3. lakiehdotuksen 28 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan puhemies Uosukainen.

__________

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 8/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys eräiden kulttuurihallintoa koskevien valtionavustussäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2002 vp (Pirjo-Riitta Antvuori /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​