Täysistunnon pöytäkirja 73/2004 vp

PTK 73/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. TORSTAINA 10. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

10. ja 11.6. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

10.—17.6. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.6. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Henrik Lax /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Tapani Tölli /kesk

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus vuodelta 2003

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 20. päivänä huhtikuuta 2004 päivätyn kirjelmän ohella on eduskunnalle saapunut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2003 (K 9/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2004 vp

Lakialoite  LA 20/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/1/2004

3) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2004 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2004 vp (Pertti Salovaara /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 11. päivänä kesäkuuta kello 0.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​