Täysistunnon pöytäkirja 73/2005 vp

PTK 73/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. KESKIVIIKKONA 15. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Iivo Polvi /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd

15. ja 16.6. edustaja

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk

15.—17.6. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.6. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Katri Komi /kesk

15. ja 16.6. edustaja

 • Susanna Haapoja /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.6. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok

15. ja 16.6. edustaja

 • Aila Paloniemi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 72/6/2005

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksyisi liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön perusteluissa olevaa huoltovarmuutta koskevaa lukua, vaan että sen sijaan luku hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Pyydän edustajia rauhoittumaan ja keskittymään istuntoon ja lopettamaan palaverit salissa, olkaa hyvät!

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Nyt on päätettävä mietinnön perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 72/7/2005

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 281/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 72/10/2005

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Lisäksi on ed. Valpas ed. Heikki A. Ollilan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lakialoite laiksi tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2005 vp

Lakialoite  LA 58/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 33/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 10. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 72/3/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi hallintovaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Meriläisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi hallintovaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

5, 7 ja 9 a — 9 e § ja 1 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

20 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti.

Veijo Puhjo /vas:

Puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

22 a — 22 f § hyväksytään keskustelutta.

28 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

30 a, 31 ja 31 a § hyväksytään keskustelutta.

31 b §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

31 c — 31 f, 32 a — 32 d ja 33 § hyväksytään keskustelutta.

33 a §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 b, 34 ja 36 § hyväksytään keskustelutta.

36 a §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 luvun otsikko sekä 42 ja 43 § hyväksytään keskustelutta.

44 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

45 a, 47 ja 54 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—6. lakiehdotuksen sekä lakialoitteeseen n:o 58 sisältyvän uuden 7. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 12. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 72/4/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—4 § ja 1 luvun otsikko, 5—18 § ja 2 luvun otsikko, 19—22 § ja 3 luvun otsikko sekä 23—25 § hyväksytään keskustelutta.

26 §

Keskustelu:

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseemme mukaisen sisällön, mikä merkitsee sitä, että meklaritoiminta ja vapaa kilpailu voisivat jatkua Suomessa.

Juhani Sjöblom /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Saarikankaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Martin Saarikangas ed. Juhani Sjöblomin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Saarikankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

27—30 § ja 4 luvun otsikko, 31 ja 32 § ja 5 luvun otsikko, 33—36 § ja 6 luvun otsikko, 37—43 § ja 7 luvun otsikko sekä 44—48 § hyväksytään keskustelutta.

49 §

Keskustelu:

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseemme mukaisen sisällön.

Juhani Sjöblom /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Saarikankaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Martin Saarikangas ed. Juhani Sjöblomin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Saarikankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—6. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 13.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 14.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 9.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/2/2005

9) Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 9 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 2. ja 3. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottamien uusien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

15) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2005 vp (Heidi Hautala /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 15. päivänä kesäkuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 83/2005 vp.

16) Hallituksen esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—38/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aluksi käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 15.00 mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

17) Hallituksen esitys laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvostolle ilmoitetaan, että puhemiesneuvoston kokous on tänään kello 19.25.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 19.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

​​​​