Täysistunnon pöytäkirja 73/2006 vp

PTK 73/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. PERJANTAINA 16. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.6. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jari Vilén /kok

16.—21.6. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

17.—19.6. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

18.—20.6. edustaja

 • Mikko Elo /sd

18.—21.6. edustaja

 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.6. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.6. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 322, 328, 336—360/2006 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 14. päivänä kesäkuuta 2006 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 58—77/2006 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan kannanotosta valtioneuvoston selonteosta maatalouspolitiikasta.

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan kannanoton sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 71/1/2006

Keskustelussa on ed. Annika Lapintie ed. Matti Kauppilan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että maatalouden tukemista koskevien tilakohtaisten tietojen salaaminen estää yhteiskunnallisen keskustelun maatalouden tuista ja sen arvioimisen, kohdentuvatko tuet tarkoituksenmukaisesti, ja siksi eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle ensi syksynä tarvittavat muutokset eri lakeihin, jotta monimutkaista ja vaikeaselkoista maatalouden tukijärjestelmää koskevat tiedot tila- ja viljelijäkohtaisista tuista tulisivat julkisiksi."

Ed. Tarja Cronberg on ed. Heidi Hautalan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että energiamaaseudun kehittäminen aloitetaan välittömästi ja että eri bioenergiamuodoille annetaan suosituimmuusasema sekä energiatuotannossa että energian saatavuudessa."

Ed. Esko-Juhani Tennilä on ed. Heidi Hautalan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että maaseudun paikallisten toimintaryhmien rahoitukseen varataan vähintään 350 miljoonaa euroa EU:n ohjelmakaudelle 2007—2013."

Selonteko hyväksytään.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä muista lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 16 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 52.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 51.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 52/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 10. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 72/2/2006

Yleiskeskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Sirnön ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 19 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 51.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 luvun 11 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

20 luvun 8 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka on vastalauseessa 1, joka siis vastaa hallituksen alkuperäistä muotoilua.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 19 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 50.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

20 luvun 8 a § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

20 luvun uusi 8 b §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että myös seksin myynti kiellettäisiin.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että 20 lukuun lisätään uusi 8 b § vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 32 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 51.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

7 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1 ja joka on siis edelleenkin hallituksen yksimielisesti hyväksymän kannan mukainen.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 20 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 51.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 8. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 71/2/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan tähän pykälään muotoilua, joka on vastalauseessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tältä osin edes maatalouspolitiikkaan saataisiin pitkäjänteisyyttä.

Lasse Virén /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hemmilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Lasse Virénin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 52.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3—5 § ja 1 luvun otsikko sekä 6 ja 7 § hyväksytään keskustelutta.

8 §

Keskustelu:

Pertti Hemmilä /kok:

Herra puhemies! Ehdotan tähän pykälään muotoilua, joka on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että ikäraja luopumisessa säilyisi 56 vuodessa.

Lasse Virén /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Hemmilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Lasse Virénin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 51.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9—14 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

15 §

Keskustelu:

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan muotoilua, joka on vastalauseessa.

Lasse Virén /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hemmilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Lasse Virénin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16 §

Keskustelu:

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan muotoilua, joka on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että vuokraaminen luopumismuotona säilyisi, kuten nyt on asianlaita.

Lasse Virén /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hemmilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Lasse Virénin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

17 § ja 3 luvun otsikko, 18—21 § ja 4 luvun otsikko, 22—27 § ja 5 luvun otsikko, 28—31 § ja 6 luvun otsikko, 32—45 § ja 7 luvun otsikko, 46—52 § ja 8 luvun otsikko, 53—56 § ja 9 luvun otsikko, 57—62 § ja 10 luvun otsikko, 63—67 § ja 11 luvun otsikko, 68—77 § ja 12 luvun otsikko, 78—80 § ja 13 luvun otsikko sekä 81 § hyväksytään keskustelutta.

82 §

Keskustelu:

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Koska kerran eduskunnan enemmistö päätti äskeiset pykäläehdotukseni hylätä, niin ei liene tarpeellista voimaantulosäännöksestäkään äänestää.

Keskustelu päättyy.

Pykälä hyväksytään.

83 § ja 14 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—5. lakiehdotuksen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdottaman uuden 6. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen