Täysistunnon pöytäkirja 74/2002 vp

PTK 74/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. KESKIVIIKKONA 5. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Kirsi Piha /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pentti Tiusanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.6. edustajat

 • Timo Kalli /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Sinikka Mönkäre /sd

5.—7.6. edustaja

 • Maria Kaisa Aula /kesk

6.6. edustaja

 • Timo Ihamäki /kok

6. ja 7.6. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.6. edustajat

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.6. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

6.6. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Margareta Pietikäinen /r

6. ja 7.6. edustaja

 • Esko Aho /kesk

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Backmanin tilalle valitaan uusi varajäsen suureen valiokuntaan, uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan ja uusi jäsen tulevaisuusvaliokuntaan.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Kautto vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 11. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Backman pyytää vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä, koska hänet on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Paasio vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 11. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Backman on pyytänyt vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä, koska hänet on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 11. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Puhemiehen huomautus ed. Kiljuselle perustuslain 31 §:n 2 momentin vastaisen käytöksen johdosta

Puhemies:

Perustuslain 31 §:n 2 momentin mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ed. Kiljunen on eduskunnan täysistunnossa 24. toukokuuta 2002 ydinvoiman lisärakentamista koskevan äänestyksen aikana pitänyt mukanaan lähetinmikrofonia, jonka avulla hänen muiden edustajien kanssa käymiään yksityisiä keskusteluja on välitetty TV1:n OBS-nimiseen televisio-ohjelmaan.

Puhemiesneuvosto on 28. toukokuuta 2002 pyytänyt ed. Kiljuselta selvityksen asiasta. Antamassaan, 29. toukokuuta 2002 päivätyssä selvityksessä ed. Kiljunen on myöntänyt toimineensa edellä kuvatulla tavalla.

Koska mikrofonin ja lähettimen tuominen täysistuntosaliin ja siellä käytyjen yksityisten keskustelujen välittäminen televisio-ohjelmaan ei liity kansanedustajan tehtäviin täysistuntosalissa eikä ole perustuslain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettua, edustajalta edellytettävän vakaan ja arvokkaan käytöksen vaatimuksen mukaista käytöstä, huomautan ed. Kiljusta hänen menettelystään.

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Arvostan, että puhemies rajasi huomautuksensa virheeseeni, joka epäilemättä oli tämän talon tapojen mukaan moitittavaa. Suomen ruotsinkielinen televisio FST teki minusta laajan haastatteluohjelman ydinvoimaäänestyksen yhteydessä ja halusi itse äänestystilanteesta lähikuvan lisäksi elävän äänen. Pyynnöstä otin heidän haastattelumikrofoninsa takinkaulukseeni tullessani täysistuntosaliin. Se oli virhe. Mikrofonin tehtävänä oli pelkästään nauhoittaa minun ääntäni. Haluan selkeästi todeta, että tässä tapauksessa mikrofonin takia yhdenkään kollegan oikeusturva luottamuksellisen keskustelun vuotamisen suhteen ei ollut eikä pitänyt olla uhattuna. Kyse oli minun haastattelustani eikä kenenkään ulkopuolisen. Arvoisa puhemies! Viisas oppii virheistään. (Naurua — Ed. Vilkuna: Ja viisas pyytää anteeksikin!)

Puhemies:

Toivottavasti!

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään eduskunnan 31. päivänä viime toukokuuta pidetyssä istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Totean, että selonteon lähetekeskustelussa käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen seuraa nopeatahtinen keskusteluosuus ed. Kauton puheenvuoroon saakka. Nopeatahtisessa keskustelussa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi maanantain täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi maanantain täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi maanantain täysistuntoon.

5) Puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2002 vp

Lakialoite  LA 60/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi maanantain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi maanantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi maanantaina kello 10, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​