Täysistunnon pöytäkirja 74/2006 vp

PTK 74/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. MAANANTAINA 19. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Irja Tulonen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.6. edustajat

 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

19. ja 20.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.6. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

19.—21.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.6. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Reino Ojala /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

19.—21.6. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—106/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11. Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa hyväksymää menettelytapaa. Sen mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 75/1/2006

2) Hallituksen esitys Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 74, 76/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään kes-kustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 72/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2006 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ed. Jukka Vihriälä merkitään läsnä olevaksi.

__________

8) Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 67/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 19.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen