Täysistunnon pöytäkirja 74/2010 vp

PTK 74/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. TORSTAINA 24. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (10.03—11.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (10.34)

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Tapani Töllin tilalle on valittava jäsen perustuslakivaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan sekä varajäsen suureen valiokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Timo Kaunisto ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Markku Laukkanen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Ulkoasianvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 29.6.2010 kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 9.

Suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan perjantaina 10.9.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna perjantaina kello 10.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta

Äänestykset

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös valtioneuvoston tiedonannosta 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta. Keskustelu asiasta päättyi 23.6.2010 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 73/2/2010

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kaksi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Jukka Gustafsson on edustajien Paavo Arhinmäki, Päivi Räsänen ja Pentti Oinonen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kiviniemen hallitus on päättänyt noudattaa kaikilta oleellisilta osilta Vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaa, joka laadittiin aivan toisenlaisissa ta-loudellisissa oloissa kuin mitä nyt Suomessa ja maailmalla vallitsee. Kiviniemen hallitusohjelma välttää ottamasta kantaa keskeisiin talous- ja yhteiskuntapolitiikan kysymyksiin, ja se on tarkoitettu kannattelemaan hallitus ensi vuoden eduskuntavaaleihin saakka. Linjaukset polttaviin ongelmiin puuttuvat, ja kaikki ratkaisut viivästyvät vaalien jälkeiseen aikaan. Näistä syistä eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Bjarne Kallis on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitus aikoo ottaa uudelleen käsiteltäväkseen asetuksella päätetyn Keski-Pohjanmaan maakunnan suuntautumisen. Näin on syntynyt haitallista epätietoisuutta väestön, hallinnon ja elinkeinoelämän keskuudessa. Koska hallituksen tulisi ohjelmassaan sitoutua siihen, ettei aluehallintouudistuksen toimeenpanoa enää miltään osin vaaranneta, eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan ja sitten ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 118, ei 66; poissa 15.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 118, ei 66; poissa 15.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 70/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 20—113/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/1/2010

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ehdotukset

Seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentilta 24.10.20 vähennettäväksi 5 200 000 euroa ISAF-operaatiosta. (Vastalause 3, LTA 45 )

2. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.10.21 lisäyksenä 5 200 000 euroa siviilikriisinhallinta-asiantuntijamenoihin. (Vastalause 3, LTA 46, 81)

3. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 50 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1)

4. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 50 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 3, LTA 47, 82)

5. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 3 000 000 euroa hallinto-oikeuksien, hovioi-keuksien, käräjäoikeuksien, vakuutusoikeuden, Markkinaoikeuden sekä työtuomioistuimen käsittelyaikojen lyhentämiseen, harmaan talouden torjuntatyöhön sekä toimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien turvaamiseen. Tästä summasta käräjäoikeuksille osoitetaan 1 000 000 euroa ruuhkien purkamiseen. (Vastalause 3, LTA 84)

6. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.20.01 lisäyksenä 500 000 euroa ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toiminnan turvaamiseksi ja harmaan talouden torjuntatyön vahvistamiseksi. (Vastalause 3, LTA 86)

7. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin vaikeiden talousrikosten selvittämiseksi. (Vastalause 1)

8. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan sekä vakavien rikosten käsittelyn tehostamiseen. (Vastalause 3, LTA 87)

9. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa, josta 1 000 000 euroa käytetään vankeinhoitopalvelujen kehittämiseen ja 1 000 000 euroa vankilatilojen peruskorjaukseen. (Vastalause 1)

10. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa, josta osoitetaan 2 500 000 euroa vankiloiden vuosikorjauksiin, 1 000 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin ja 1 500 000 euroa henkilöstön lisäresursointiin sekä vankien aktivointiin. (Vastalause 3, LTA 88)

11. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 750 000 euroa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien vahvistamiseen siten, että Suomi voi jatkuvasti pitää vähintään 150 siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa kansainvälisissä tehtävissä. (Vastalause 3, LTA 89 )

12. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilikriisinhallinnan koulutustoimintaan. (Vastalause 1)

13. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 150 000 euroa valmistelevaan työhön palomiesten eläkeiän alentamiseksi 55 vuoteen. (LTA 21)

14. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

15. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa poliisille harmaan talouden torjuntatyöhön. (Vastalause 3, LTA 90)

16. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa rajavartioston toimintamenoihin. (Vastalause 1)

17. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.30.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa hätäkeskusten lisähenkilöstön koulutus- ja palkkausmenoihin. (Vastalause 3, LTA 92)

18. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa, josta osoitetaan 500 000 euroa maahanmuuttajille suunnattujen valtakunnallisten neuvontapalveluiden järjestämiseen ja 1 500 000 euroa oleskelulupien käsittelyn nopeuttamiseen. (Vastalause 3, LTA 93)

19. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.40.30 lisäyksenä 2 500 000 euroa pakolaisista kunnille maksettavien laskennallisten korvausten korottamiseksi 20 prosentilla. (Vastalause 1)

20. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.30 lisäyksenä 2 500 000 euroa pakolaisten sijoittamisesta maksettavien laskennallisten korvausten korottamiseen siten, että korvaus on yli 7-vuotiaan henkilön osalta 2 281 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaasta 7 467 euroa vuodessa. (Vastalause 3, LTA 94)

21. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 26.40.30 lisäyksenä 30 542 000 euroa valtion korvauksiin kunnille. (LTA 50)

22. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentilta 26.40.63 vähennettäväksi 30 542 000 euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin tulevien henkilöiden aiheuttamiin menoihin ehdotetusta määrärahasta. (LTA 51)

23. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentilta 27.30.20 vähennettäväksi 5 636 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin osoitetuista määrärahoista. (LTA 52)

24. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentilta 28.01.81 vähennettäväksi 324 000 000 euroa Latvian valtiolle lainana annettavaksi ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 3)

25. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentilta 28.01.81 vähennettäväksi 324 000 000 euroa Latvian valtiolle lainana annettavaksi ehdotetusta määrärahasta. (LTA 53)

26. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa verotarkastusten lisäämiseen harmaan talouden ehkäisemiseksi. (Vastalause 3)

27. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentilta 28.80.30 vähennettäväksi 7 804 000 euroa Ahvenanmaan tasoitusmaksuun osoitetusta määrärahasta. (LTA 54)

28. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa kuntien peruspalvelujen järjestämiseen. (LTA 58)

29. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 250 000 000 euroa kuntien peruspalvelujen järjestämiseen. (Vastalause 1)

30. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 420 000 000 euroa kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) siten, että määrärahan lisäyksestä osoitetaan 20 000 000 euroa harkinnanvaraisten valtionosuuksien korottamiseen, 50 000 000 euroa ikäihmisten hoivan parantamiseen ja 15 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen. (Vastalause 3, LTA 38, 99)

31. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa omaishoidon ja tukipalvelujen laajentamiseen. (LTA 73)

32. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (LTA 56)

33. Pentti Oinonen/ ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa kunnille vanhusten laitoshoidon parantamiseen. (LTA 55)

34. Bjarne Kallis /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 8 000 000 euroa vanhustenhuollon palveluiden parantamiseen. (LTA 32)

35. Leena Rauhala /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon kustannuksiin. (LTA 75)

36. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa lapsiperheiden ennalta ehkäisevään kotipalveluun. (LTA 79)

37. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa 700 000 suomalaisen köyhän syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä toimeentulon ja elinympäristön kehittämisen tukemiseen ja vähentää vastaavasti momentilta 24.30.66 varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahasta 50 000 000 euroa. (LTA 57)

38. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentilta 28.92.87 vähennettäväksi 1 000 000 euroa Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkimiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 3)

39. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 8 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi 4 000 opiskelijalla. (Vastalause 3, LTA 100)

40. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.30.20 lisäyksenä 30 000 000 euroa aikuiskoulutukseen. (Vastalause 1)

41. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa vapaan sivistystyön tukemiseen. (Vastalause 1)

42. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa Suomen Akatemian toimintamenoihin. (Vastalause 3, LTA 101)

43. Raimo Piirainen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen jatkumisen turvaamiseksi. (Vastalause 3, LTA 74)

44. Merja Kyllönen /vas Jyrki Yrttiahon /vas kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen jatkumisen turvaamiseksi. (Vastalause 3, LTA 74)

45. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 12 000 000 euroa yliopistojen perusrahoitukseen. (LTA 77)

46. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 21 000 000 euroa yliopistojen perusrahoituksen turvaamiseen, josta 1 500 000 euroa osoitetaan Kajaanin opettajankoulutusyksikön toiminnan turvaamiseen. (Vastalause 1)

47. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 21 000 000 euroa, josta 1 500 000 euroa Kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen jatkumisen turvaamiseksi ja 19 500 000 euroa muiden yliopistojen ja yliopistokeskusten toimintamahdollisuuksien parantamiseen. (Vastalause 3, LTA 102)

48. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 30.20.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (LTA 34)

49. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 80 000 000 euroa perusväylänpitoon, josta osoitetaan 4 000 000 euroa jäänmurron lisääntyneiden kustannusten kattamiseen. (Vastalause 1)

50. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 80 000 000 euroa perusväylänpitoon, josta osoitetaan 40 000 000 euroa tienpitoon ja 40 000 000 euroa radanpitoon. (Vastalause 3, LTA 39)

51. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa perustienpitoon. (LTA 35)

52. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perustienpitoon. (LTA 60)

53. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusradanpitoon. (LTA 59)

54. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kevyen liikenteen turvallisuutta parantavaan hankkeeseen Tuusulassa. (LTA 44)

55. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa taajamaliikenteen turvallisuutta parantavaan hankkeeseen ja taajamapalvelujen yhteyksiin. (LTA 43)

56. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kehä IV:n suunnitteluun. (LTA 42)

57. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäentien ja Nahkelantien risteysalueella Tuusulassa. (LTA 41)

58. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 50 000 000 euroa Seinäjoki—Oulu-ratahankkeen rahoitukseen. (Vastalause 1)

59. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa oikoradan Lahti—Jämsä suunnitteluun. (LTA 23)

60. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 1 900 000 euroa maantien 6544 perusparannushankkeeseen välillä Huopana—Aholanmäki. (LTA 24)

61. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 637 eli ns. Vihreän väylän peruskorjaukseen Keski-Suomessa. (LTA 25)

62. Sirpa Paatero /sd Sari Palmin /kd kannat-tamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 13 000 000 euroa Vaalimaan rekkaparkin rakentamiseksi. (LTA 63)

63. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 45 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen. (LTA 72)

64. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 20 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 1)

65. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 20 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. (Vastalause 3)

66. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 30 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. (LTA 61)

67. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.20.06 lisäyksenä 1 000 000 euroa Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenoihin. (Vastalause 3, LTA 103)

68. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 1 000 000 euroa puurakentamisen edistämiseen. (LTA 36)

69. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 30 000 000 euroa työllistämis-, kouluttamis- ja erityistoimiin. (Vastalause 1)

70. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 82 500 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin, josta osoitetaan 75 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin, 5 000 000 euroa sosiaalisten yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja 2 500 000 euroa työllistettyjen työttömien ylläpitokorvauksen korottamiseen budjettiperusteisesti 8 eurosta 15 euroon päivässä. (Vastalause 3, LTA 105)

71. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 10 700 000 euroa nuorisotyöttömien työllistämiseen vanhustenhoitoon palkkatuella. (LTA 20)

72. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa vaikeasti työllistettävien erityistoimiin. (LTA 37)

73. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työttömien sosiaalisen ja terveydellisen toimintakyvyn ylläpitoon. (LTA 62)

74. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa starttirahan lisäämiseen. (LTA 78)

75. Tarja Tallqvist /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa korkean työttömyyden alueiden erityistukeen. (LTA 112)

77. Matti Kangas /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön Ruotsista Suomeen muuttavien eläkeläisten verokohtelun korjaamiseksi. (LTA 28)

78. Matti Kangas /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (LTA 27)

79. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 4 000 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin ruuhkien purkamiseksi ja ihmisten perusturvan ajallaan saamisen turvaamiseksi. (Vastalause 3, LTA 106)

80. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.03.04 lisäyksenä 4 500 000 euroa, josta osoitetaan 3 000 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ja 1 500 000 euroa lähisuhdeväkivaltayksikön perustamiseksi laitoksen yhteyteen. (Vastalause 3, LTA 107)

81. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 23 000 000 euroa työttömyysturvan peruspäi- värahan korottamiseksi budjettiperusteisesti 1.7.2010 lukien niin, että se nousee 700 euroon kuukaudessa. (Vastalause 3, LTA 29, 108)

82. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 23 000 000 euroa työttömyysturvan peruspäivärahan budjettiperusteiseksi korottamiseksi. (LTA 29)

83. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 30 000 000 euroa budjettiperusteiseen työttömyyspäivärahojen korottamiseen 2 eurolla päivässä sekä työttömyysturvan lapsikorotusten korottamiseen 20 prosentilla. (Vastalause 1)

84. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 46 000 000 euroa budjettiperusteiseen työmarkkinatuen korottamiseen 2 eurolla päivässä sekä työttömyysturvan lapsikorotuksen korottamiseen 20 prosentilla sekä tarveharkinnan poistamiseen työmarkkinatuesta puolison ja lasten osalta. (Vastalause 1)

85. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 128 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseksi budjettiperusteisesti siten, että 1.7.2010 lukien työmarkkinatuki nousee 700 euroon kuukaudessa. (Vastalause 3, LTA 109)

86. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 7 000 000 euroa aluehallintoviranomaisten työsuojelun vastuualueelle niiden toiminnan turvaamiseksi, työehtojen valvonnan tehostamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi. (Vastalause 3, LTA 30, 110)

87. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa ministeriön tutkimuksen, kehityksen ja suunnittelun määrärahoihin. (Vastalause 1)

88. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 5 000 000 euroa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen haja-asutusalueella. (Vastalause 3, LTA 40)

89. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.70 lisäyksenä 3 000 000 euroa öljyntorjuntakaluston hankkimiseen. (Vastalause 3)

90. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti toimenpidepaketin ulkomaalaisen työvoiman työehtojen valvonnan tehostamisesta ja harmaan talouden kitkemisestä." (Vastalause 3)

91. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja nuorisotyöttömyys lisääntyy, minkä johdosta eduskunta edellyttää, että työmarkkinatukea ja työttömyyspäivärahaa tarkistetaan välittömästi." (Vastalause 3)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 25; poissa 18.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 18, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 4 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 3 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 4 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 56, tyhjiä 3; poissa 18.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 61, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 61; poissa 17.

( Ään. 7 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 7 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 8 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 8 ehdotusta 7 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 8 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 7 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 162, ei 21; poissa 16.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 66; poissa 18.

( Ään. 9 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 9 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 10 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 10 ehdotusta 9 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 10 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 9 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 9 äänin

jaa 165, ei 17, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 10 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 64; poissa 15.

( Ään. 11 )

Puhemies:

Ed. Minna Sirnön ehdotus 11 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 12 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 12 ehdotusta 11 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 12 ed. Minna Sirnön ehdotusta 11 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 11 äänin

jaa 140, ei 40, tyhjiä 4; poissa 15.

( Ään. 12 )

2) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 11 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 56, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 41; poissa 16.

( Ään. 14 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 14 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 15 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 59; poissa 16.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 59; poissa 15.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 61; poissa 16.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 58, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 18 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 20 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 56, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 22; poissa 18.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 180, ei 4; poissa 15.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 22; poissa 16.

( Ään. 22 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 24 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 25 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 ja ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 23; poissa 19.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 65; poissa 16.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 176, ei 6; poissa 17.

( Ään. 25 )

Puhemies:

Ed. Pentti Oinosen ehdotus 28, ed. Kari Rajamäen ehdotus 29 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 30 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 30 ehdotusta 29 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 28 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 30 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 29 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 29 äänin

jaa 163, ei 18, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 26 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 29 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 28 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 28 äänin

jaa 126, ei 56; poissa 17.

( Ään. 27 )

3) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 28 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 63; poissa 15.

( Ään. 28 )

Puhemies:

Ed. Sari Palmin ehdotus 31 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 32 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 32 ehdotusta 31 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 32 ed. Sari Palmin ehdotusta 31 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 31 äänin

jaa 125, ei 59; poissa 15.

( Ään. 29 )

2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 31 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 66; poissa 16.

( Ään. 30 )

Puhemies:

Ed. Pentti Oinosen ehdotus 33 ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 34 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 34 ehdotusta 33 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 34 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 33 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 33 äänin

jaa 122, ei 61, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 31 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 33 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 66; poissa 18.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 64; poissa 18.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 66; poissa 16.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 8, tyhjiä 2; poissa 16.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 23; poissa 20.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 63; poissa 15.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 61; poissa 17.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 60, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 55, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 40 )

Puhemies:

Ed. Raimo Piiraisen ehdotus 43 ja ed. Merja Kyllösen ehdotus 44 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Raimo Piiraisen ehdotuksesta 43 ja ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 65; poissa 16.

( Ään. 41 )

Puhemies:

Ed. Leena Rauhalan ehdotus 45, ed. Kari Rajamäen ehdotus 46 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 47 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 46 ja 47 ovat saman sisältöiset. Niistä äänestetään ensin ehdotusta 45 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 46 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 47 ed. Leena Rauhalan ehdotusta 45 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 45 äänin

jaa 126, ei 58; poissa 15.

( Ään. 42 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 45 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 66; poissa 15.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 27; poissa 16.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 59; poissa 18.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 60; poissa 15.

( Ään. 46 )

Puhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 51 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 52 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 52 ehdotusta 51 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 52 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 51 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 51 äänin

jaa 124, ei 58, tyhjiä 2; poissa 15.

( Ään. 47 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 51 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 67; poissa 14.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 61; poissa 14.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 31; poissa 19.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 66; poissa 15.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 23, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25; poissa 16.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 44; poissa 15.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 35; poissa 17.

( Ään. 59 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 64, ed. Mikko Kuopan ehdotus 65 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 66 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 64 ja 65 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ehdotuksesta 66 niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 66 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 64 ja ed. Mikko Kuopan ehdotusta 65 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 64 ja 65 äänin

jaa 180, ei 5; poissa 14.

( Ään. 60 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 64 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 65 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 62; poissa 15.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 60; poissa 14.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 66; poissa 14.

( Ään. 63 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 69 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 70 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 70 ehdotusta 69 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 70 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 69 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 69 äänin

jaa 163, ei 22; poissa 14.

( Ään. 64 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 69 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 65; poissa 16.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 64; poissa 15.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 67; poissa 15.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 27, tyhjiä 27; poissa 21.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 66, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 66; poissa 15.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 64; poissa 16.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 64; poissa 16.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 65; poissa 14.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 62; poissa 14.

( Ään. 74 )

Puhemies:

Ed. Minna Sirnön ehdotus 81, ed. Matti Kankaan ehdotus 82 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 83 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 81 ja 82 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ehdotuksesta 83 niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 83 ed. Minna Sirnön ehdotusta 81 ja ed. Matti Kankaan ehdotusta 82 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 81 ja 82 äänin

jaa 140, ei 43; poissa 16.

( Ään. 77 )

2) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 81 ja ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 82 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 66; poissa 16.

( Ään. 78 )

Puhemies:

Ilmoitan, että äänestykset 75 ja 76, jotka koskivat ehdotuksia 81, 82 ja 83, mitätöidään äänestysjärjestysehdotuksessa olleen puutteen vuoksi.

Merkittiin.

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 84 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 85 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 85 ehdotusta 84 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 85 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 84 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 84 äänin

jaa 163, ei 21; poissa 15.

( Ään. 79 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 84 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 62; poissa 15.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 63; poissa 15.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 60; poissa 16.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 62; poissa 17.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 60; poissa 16.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 64; poissa 18.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 67; poissa 16.

( Ään. 86 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotuksessa 25 tarkoituksenani oli äänestää "jaa".

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Pääluokan 31 ehdotuksissa 54—57 kaikissa tarkoituksenani oli äänestää "ei".

Puhemies:

Merkitään nämä ilmoitukset pöytäkirjaan.

__________

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 42, 126/2008 vp, 98/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/6/2010

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Tarja Tallqvistin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 13; poissa 16.

( Ään. 87 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/7/2010

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Kari Rajamäki on ed. Raimo Piiraisen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen sekä seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kiireellisesti selvittää, mitä Ervv:n oi-keus pyytää takaajia antamaan takauksia muihin varainhankintavälineiden liikkeellelaskuun läheisesti liittyviin tarkoituksiin käytännössä sisältää, sekä samoin selvittää väistyvien takaajien vaikutukset jäljelle jäävien takaajien asemaan."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 147, ei 30, tyhjiä 4; poissa 18.

( Ään. 88 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta ja lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen perusteluja koskevasta ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 68; poissa 17.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 67, tyhjiä 1; poissa 19

( Ään. 90 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/9/2010

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Kari Rajamäki on ed. Raimo Piiraisen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eduskunnan hätäkeskusten toimintaan esittämien reunaehtojen toteutuksessa. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla nykyisten hätäkeskusten häiriötön toiminta turvataan eikä kansalaisten turvallisuutta vaaranneta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 116, ei 64; poissa 19.

( Ään. 91 )

( liite4 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 64, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 92 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2007 vp, 38/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/14/2010

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Kari Rajamäen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto pikaisesti varmistaa viime kädessä asetuksella saimaannorpan suojelun. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2011 loppuun mennessä selvityksen, miten saimaannorpan suojelutavoitteet ovat toteutuneet."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 57, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 93 )

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/19/2010

Keskustelussa on ed. Markku Uusipaavalniemi ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 150, ei 29; poissa 20.

( Ään. 94 )

( liite5 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2010

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/4/2010

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 106, ei 74; poissa 19.

( Ään. 95 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Arja Karhuvaara /kok:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää puhemiehen ehdotuksen mukaan.

Puhemies:

Merkitään tämä pöytäkirjaan.

__________

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 2/2010 vp

Muu asia  M 3/2010 vp

Muu asia  M 4/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 29.6.2010 kello 12.

Toivotan edustajille hyvää juhannusta!

Täysistunto lopetettiin kello 11.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​