Täysistunnon pöytäkirja 75/2004 vp

PTK 75/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Satu Hassi /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.6. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

15.—17.6. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.—18.6. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.6. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 10. päivänä kesäkuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 36—38/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 36 osalta lakivaliokunnan,

asian U 37 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 38 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen tehtyjen, ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mainittujen varaumien peruuttamista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mainittujen varaumien peruuttaminen hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 1 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 2 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä muista lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 62.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 80 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 62.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2004 vp

Lakialoite  LA 21/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy ympäristövaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

19) Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen (HE 36/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 21) asiana oleva hallituksen esitys n:o 115/2004 vp hallituksen esityksen n:o 36/2004 vp täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla hallintovaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Keskustelua ei synny.

Asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

26) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/1/2004

27) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen