Täysistunnon pöytäkirja 75/2006 vp

PTK 75/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TIISTAINA 20. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jere Lahti /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Alho /sd
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.6. edustajat

 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

20.—22.6. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.6. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

20. ja 21.6. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd

20.—22.6. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 15. päivänä kesäkuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 37—40/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioiden U 39 ja 40 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—106/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 74/1/2006

Esitellään menot.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Luku 01 Tasavallan presidentti hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentilta 22 vähennettäväksi 3 500 000 euroa EU-puheenjohtajuuskauden lisämäärärahasta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Soinin todella hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut momentilta 22 vähennettäväksi 3 500 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 3 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksytään.

Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 66 lisäystä 24 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kohdennettuna kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut momentille 66 lisäystä 24 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 61 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset hyväksytään.

Luku 10 Tuomioistuinlaitos

Momentti 25.10.21 Korkeimman oikeuden toimintamenot

Keskustelu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 700 000 euroa korkeimman oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 700 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentti 25.10.22 Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot

Keskustelu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 22 lisäystä 500 000 euroa korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut momentille 22 lisäystä 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 5 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentti 25.10.23 Muiden tuomioistuinten toimintamenot

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 23 lisäystä 1 500 000 euroa hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, markkinaoikeuden, vakuutusoikeuden ja työtuomioistuimen käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 23 lisäystä 1 500 000 euroa tuomioistuinten menoihin.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 23 lisäystä 3 000 000 euroa ali-, hovi- ja hallinto-oikeuksien sekä vakuutusoikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut momentille 23 lisäystä 1 500 000 euroa.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut momentille 23 lisäystä 1 500 000 euroa.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut momentille 23 lisäystä 3 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Sirnön ja ed. Kankaanniemen ehdotukset ovat saman sisältöiset ja vastakkaiset ed. Vistbackan ehdotuksen kanssa, joten ed. Sirnön ja ed. Kankaanniemen ehdotuksista on ensin äänestettävä yhdessä ed. Vistbackan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Sirnön ja ed. Kankaanniemen ehdotusten sekä ed. Vistbackan ehdotuksen välillä

Ed. Sirnön ja ed. Kankaanniemen ehdotukset "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 45 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Sirnön ja ed. Kankaanniemen ehdotukset.

2) Äänestys ed. Sirnön ja ed. Kankaanniemen ehdotuksista mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ja ed. Kankaanniemen ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu ja luku 40 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta hyväksytään.

Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano

Keskustelu:

Jyri Häkämies /kok:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa vankeinhoidon akuutin resurssipulan korjaamiseen.

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Häkämiehen ehdotusta.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan kaikesta huolimatta momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa vankeinhoitolaitoksen henkilöstön lisäämiseen.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa vankien kuntoutukseen.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta ja ehdotan momentille 21 lisäystä 1 500 000 euroa kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jyri Häkämies ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa.

Ed. Minna Sirnö on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa.

Ed. Sari Essayah on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 1 500 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Häkämies, Sirnö, Sinnemäki ja Vistbacka ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys edustajien Häkämies, Sirnö, Sinnemäki ja Vistbacka ehdotuksista

Mietintö "jaa", edustajien Häkämies, Sirnö, Sinnemäki ja Vistbacka ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Syyttäjälaitos

Keskustelu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 1 000 000 euroa syyttäjien määrärahoihin.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 1 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö ja luku 02 Ulkomaalaisvirasto hyväksytään.

Luku 75 Poliisitoimi

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin avoinna olevien poliisin virkojen täyttämiseen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 80 Pelastustoimi, luku 90 Rajavartiolaitos ja luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustuspolitiikka ja hallinto hyväksytään.

Luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus

Momentti 27.10.16 Puolustusmateriaalihankinnat

Keskustelu:

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 16 lisäystä 2 500 000 euroa jalkaväkimiinoja korvaavien järjestelmien sunnitteluun ja valmistuksen aloittamiseen Keuruun pioneerivarikolla.

Seppo Lahtela /kesk:

Herra puhemies! Kannatan ed. Oinosen ehdotusta. Tällä ehdotuksella ed. Oinonen ostettiin miinoista luopumisen kannalle.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Lauri Oinonen ed. Seppo Lahtelan kannattamana ehdottanut momentille 16 lisäystä 2 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 20 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Oinosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 40 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 37.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentti 27.10.21 Puolustusvoimien toimintamenot

Keskustelu:

Jyri Häkämies /kok:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 13 000 000 euroa polttoaineiden hintojen noususta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Häkämiehen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jyri Häkämies ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 13 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Häkämiehen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun 10 perustelut

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan luvun 10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta ei hyväksy kotimaisuustavoitteesta luopumista vaan edellyttää, että edelleenkin vähintään puolet puolustusmateriaalihankintoihin käytettävissä olevista määrärahoista kohdistetaan kotimaahan ottaen huomioon vastakaupat ja materiaalin elinjaksokustannukset." Tämä merkitsee sitä, että edelleenkin 50 prosentin omavaraisuusaste, kotimaisuusaste, säilytettäisiin Puolustusvoimien hankinnoissa.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut luvun perusteluihin vastalauseen 4 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 18 Verohallinto, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos ja luku 60 Senaatti-kiinteistöt hyväksytään.

Luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentilta 26 vähennettäväksi 1 000 000 euroa EU-puheenjohtajuuskauden lisämäärärahaan ehdotetusta määrärahasta. Vähempikin pröystäily riittää.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut momentilta 26 vähennettäväksi 1 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 08 Kansainvälinen yhteistyö, luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö, luku 88 Tiede, luku 90 Taide ja kulttuuri, luku 98 Liikuntatoimi ja luku 99 Nuorisotyö hyväksytään.

Pääluokan perustelut

Keskustelu:

Jyri Häkämies /kok:

Herra puhemies! Ehdotan pääluokan perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että tulevaisuudessa hallitus ottaa paremmin huomioon eduskunnan selkeät tahdonilmaisut veikkausvoittovaroja jaettaessa."

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Häkämiehen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jyri Häkämies ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut pääluokan perusteluihin vastalauseen 1 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Häkämiehen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 10 Maaseudun kehittäminen, luku 20 Maatalous, luku 30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, luku 40 Kala-, riista- ja porotalous, luku 60 Metsätalous, luku 63 Metsähallitus ja luku 90 Hallinto hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksytään.

Luku 24 Tiehallinto

Momentti 31.24.21 Perustienpito

Keskustelu:

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa perustienpitoon.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaan ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 15 000 000 euroa perustienpitoon.

Päivi Räsänen /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 50 000 000 euroa perustienpitoon.

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perustienpitoon joukkoliikenteen edistämistä koskevan teemapaketin käynnistämiseksi pääkaupunkiseudulla.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 10 000 000 euroa Uudenmaan tiepiirille seutu- ja yhdystieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon ehdotusta.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 7 500 000 euroa Puutossalmen sillan rakentamistöiden käynnistämiseen, samalle momentille lisäystä 10 000 000 euroa Valtatien 5 tieosuuden Lusi—Mikkeli perusparannustöihin ja samalle momentille lisäystä 10 000 000 euroa Kuopion Kallan siltojen korottamishankkeen aloittamiseen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kärkkäisen ehdotuksia.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 70 000 euroa Keuruu—Ähtäri-tieyhteyden parantamiseen välillä Palvalampi—Liesjärvi—Myllymäki ja samalle momentille lisäystä 70 000 euroa Valtatien 18 Jyväskylä—Vaasa rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri.

Esko Ahonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Oinosen ehdotuksia.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 1 500 000 euroa tiestön melusuojauksen parantamiseen Kymenlaaksossa, samalle momentille lisäystä 2 400 000 euroa Anjalankosken Keltakankaan eritasoliittymän rakentamiseen Valtatiellä 15 ja edelleen samalle momentille lisäystä 4 500 000 euroa tieosuuden Hamina—Vaalimaa liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotuksia.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kangas ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 5 000 000 euroa.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 15 000 000 euroa.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 50 000 000 euroa.

Ed. Kari Uotila on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 10 000 000 euroa vastalauseen 4 mukaisesti.

Ed. Raija Vahasalo on ed. Martin Saarikankaan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 10 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 58 mukaisesti.

Ed. Kari Kärkkäinen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 1) 7 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 39 mukaisesti, 2) 10 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 40 mukaisesti ja 3) 10 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 38 mukaisesti.

Ed. Lauri Oinonen on ed. Esko Ahosen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 1) 70 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 43 mukaisesti 2) 70 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 44 mukaisesti.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 1) 1 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 55 mukaisesti, 2) 2 400 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 53 mukaisesti ja 3) 4 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 54 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Kankaan, Kalliksen ja Vistbackan ehdotukset ovat vastakkaiset, joten ensin äänestetään ed. Vistbackan ehdotuksesta ed. Kalliksen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Kankaan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Kalliksen ja ed. Vistbackan ehdotusten välillä

Ed. Kalliksen ehdotus "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 39 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 17 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kankaan ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä

Ed. Kankaan ehdotus "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 44 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 35.

( Ään. 18 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaan ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 68 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kärkkäisen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kärkkäisen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 22 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kärkkäisen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kärkkäisen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 23 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kärkkäisen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kärkkäisen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 24 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Oinosen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Oinosen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 25 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Oinosen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Oinosen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 26 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 27 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 28 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 29 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentti 31.24.78 Eräät tiehankkeet

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 78 lisäystä 8 000 000 euroa Valtatien 4 (E 75) perusparantamisen aloittamiseen (Lusi—Vaajakoski).

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 78 lisäystä 68 700 000 euroa Valtatien 4 perusparantamiseen välillä Lusi—Vaajakoski.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaan ehdotusta.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 78 lisäystä 46 000 000 euroa kantatien 51 rakentamiseen välillä Kivenlahti—Kirkkonummi.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon erinomaista ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että momentille 78 lisätään 8 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 63 mukaisesti.

Ed. Matti Kangas on ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että momentille 78 lisätään 68 700 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 31 mukaisesti.

Ed. Raija Vahasalo on ed. Martin Saarikankaan kannattamana ehdottanut, että momentille 78 lisätään 46 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 68 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Kankaanniemen ja ed. Kankaan ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Kankaan ehdotuksesta ed. Kankaanniemen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Kankaanniemen ja ed. Kankaan ehdotusten välillä

Ed. Kankaanniemen ehdotus "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 28 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 29.

( Ään. 30 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaanniemen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 31 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 32 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Merenkulkulaitos

Keskustelu:

Mikko Immonen /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 otetaan lisäyksenä 1 500 000 euroa Merenkulkulaitoksen palvelutason turvaamiseen.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Immosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Immonen ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 1 500 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Immosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 33 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Ratahallintokeskus

Momentti 31.40.21 Perusradanpito

Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 otetaan lisäyksenä 20 000 000 euroa perusradanpitoon.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 otetaan lisäyksenä 20 000 000 euroa rautateiden päällysrakenteiden uusimiseen.

Kari Kärkkäinen /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 otetaan lisäyksenä 20 000 000 euroa perusradanpitoon.

Timo Soini /ps:

Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Lauri Oinonen /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 otetaan lisäyksenä 70 000 euroa Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönoton perusselvitykseen sekä 10 000 euroa Haapamäen kautta kulkevien ratojen sähköistämisen selvittämiseen.

Esko Ahonen /kesk:

Herra puhemies! Kannatan ed. Oinosen molempia ehdotuksia.

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 otetaan lisäyksenä 27 000 000 euroa Kotkan Mussalon Kotolahden ratapihan rakentamiseen.

Pekka Kuosmanen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa. Tämä on ed. Tiusasen 1) ehdotus.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa.

Ed. Lauri Oinonen on ed. Esko Ahosen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 70 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 73 mukaisesti. Tämä on ed. Oinosen 1) ehdotus.

Ed. Lauri Oinonen on ed. Esko Ahosen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 10 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 72 mukaisesti. Tämä on ed. Oinosen 2) ehdotus.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 27 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 78 mukaisesti. Tämä on ed. Tiusasen 2) ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Tiusasen 1) ehdotus sekä ed. Rauhalan ja ed. Vistbackan ehdotukset ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään kustakin erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Tiusasen 1) ehdotuksesta sekä ed. Rauhalan ja ed. Vistbackan ehdotuksista

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen 1) ehdotus sekä ed. Rauhalan ja ed. Vistbackan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 34 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Oinosen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Oinosen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 35 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Oinosen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Oinosen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 36 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 37 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentti 31.40.78 Eräät ratahankkeet

Keskustelu:

Anne Holmlund /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 78 lisätään 3 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudella Tampere—Pori.

Arto Satonen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Holmlundin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Holmlund ed. Arto Satosen kannattamana ehdottanut, että momentille 78 lisätään 3 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 81 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Holmlundin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 38 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 41 Rautatievirasto ja luku 50 Ilmailulaitos hyväksytään.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

Momentti 31.60.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen

Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 63 otetaan lisäyksenä 3 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Janina Andersson /vihr:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 63 otetaan lisäyksenä 3 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostamiseen. Näin myös suuret kaupungit kuten Turku ja Tampere saavat joukkoliikennetukea.

Irja Tulonen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Anderssonin ehdotusta.

Kari Kärkkäinen /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 63 otetaan lisäyksenä 3 500 000 euroa joukkoliikennepalvelujen ostoon.

Leena Rauhala /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kärkkäisen ehdotusta.

Markus Mustajärvi /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 63 otetaan lisäyksenä 300 000 euroa Rovaniemi—Kemijärvi-rataosuuden henkilöliikenteen turvaamiseen.

Tatja Karvonen /kesk:

Herra puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Lauri Oinonen /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 63 otetaan lisäyksenä 32 000 euroa joukkoliikenteen ostamiseen Haapamäen kautta kulkevilla radoilla.

Esko Ahonen /kesk:

Herra puhemies! Kannatan ed. Oinosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut momentille 63 lisäystä 3 000 000 euroa.

Ed. Janina Andersson on ed. Irja Tulosen kannattamana ehdottanut momentille 63 lisäystä 3 000 000 euroa.

Ed. Kari Kärkkäinen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut momentille 63 lisäystä 3 500 000 euroa.

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Tatja Karvosen kannattamana ehdottanut momentille 63 lisäystä 300 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 84 mukaisesti.

Ed. Lauri Oinonen on ed. Esko Ahosen kannattamana ehdottanut momentille 63 lisäystä 32 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 85 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Tiusasen ja ed. Anderssonin ehdotukset ovat saman sisältöisiä ja vastakkaisia ed. Kärkkäisen ehdotukselle, joten äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Kärkkäisen ehdotuksesta ed. Tiusasen ja ed. Anderssonin ehdotuksia vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään kustakin erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Tiusasen ja ed. Anderssonin ehdotusten ja ed. Kärkkäisen ehdotuksen välillä

Ed. Tiusasen ja ed. Anderssonin ehdotukset "jaa", ed. Kärkkäisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 32 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 29.

( Ään. 39 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Tiusasen ja ed. Anderssonin ehdotukset.

2) Äänestys ed. Tiusasen ja ed. Anderssonin ehdotuksista mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ja ed. Anderssonin ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 40 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 41 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Oinosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 42 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun 31.60 perustelut

Keskustelu:

Janina Andersson /vihr:

Herra puhemies! Ehdotan luvun 31.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että saariston yhteysalusliikenteen jatkuvuus turvataan ja että hallitus antaa asiaa koskevan lisätalousarvioesityksen heti syysistuntokauden alussa."

Maija Perho /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Anderssonin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Janina Andersson ed. Maija Perhon kannattamana ehdottanut, että luvun 60 perusteluihin hyväksytään vastalauseeseen 3 sisältyvä lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Anderssonin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 43 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 72 Viestinnän korvaukset ja avustukset sekä luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto, luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka, luku 30 Yrityspolitiikka, luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka, luku 60 Energiapolitiikka ja pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 07 Työterveyslaitos, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 12 Valtion koulukodit ja luku 19 Eläkevakuutus hyväksytään.

Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot

Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 50 lisäyksenä 11 000 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalvelujen järjestämiseen.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentille 50 lisätään 11 000 000 euroa vastalauseen 4 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 44 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 28 Muu toimeentuloturva

Keskustelu:

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 60 ehdotettu 8 500 000 euron vähennys poistetaan.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 60 ehdotettu 8 500 000 euron vähennys poistetaan.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentin 60 perusteluihin hyväksytään vastalauseessa 4 ehdotettu lausuma.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Immosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Immonen ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentille 60 ehdotettu 8 500 000 euron vähennys poistetaan.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana samoin ehdottanut, että momentille 60 ehdotettu 8 500 000 euron vähennys poistetaan.

Ed. Mikko Immonen on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että momentin 60 perusteluihin hyväksytään vastalauseessa 4 ehdotettu lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Immosen määrärahaa koskeva ehdotus ja ed. Rauhalan ehdotus ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Immosen ja ed. Rauhalan ehdotuksista määrärahan osalta

Mietintö "jaa", ed. Immosen ja ed. Rauhalan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 74 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 31.

( Ään. 45 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys perusteluja koskevasta ed. Immosen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 43 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 30.

( Ään. 46 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Keskustelu:

Jyri Häkämies /kok:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 207 000 000 euroa valtion kunnilta ottaman pakkolainan täysimääräiseen takaisinmaksuun.

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Häkämiehen ehdotusta pakkolainan palauttamisesta.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 207 000 000 euroa kustannusten jaon tarkistuksen yhteydessä syntyneen velan maksamiseen kunnille.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 207 000 000 euroa valtionosuuteen kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 207 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 5 000 000 euroa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaan tekemää ehdotusta.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 36 000 000 euroa kotihoidon tuen tason parantamiseen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 600 000 euroa Parikkalan terveyskeskuksen päätoimipaikan peruskorjaukseen.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 500 000 euroa kotipalveluiden lisäämiseen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäyksenä 300 000 euroa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteistoimintaan Uudellamaalla.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jyri Häkämies ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 207 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Ed. Iivo Polvi on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 207 000 000 euroa vastalauseen 4 mukaisesti.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 207 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 207 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Matti Kangas on ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 5 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 97 mukaisesti.

Ed. Kari Kärkkäinen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 36 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 98 mukaisesti.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 600 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 101 mukaisesti.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 94 mukaisesti.

Ed. Raija Vahasalo on ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 300 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 102 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Häkämiehen, Polven, Sinnemäen ja Räsäsen ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys edustajien Häkämiehen, Polven, Sinnemäen ja Räsäsen ehdotuksista

Mietintö "jaa", edustajien Häkämiehen, Polven, Sinnemäen ja Räsäsen ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 47 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 48 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kärkkäisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 49 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 50 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 51 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 52 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 92 Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus ja luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 10 Ympäristön suojelu hyväksytään.

Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 76 lisäyksenä 40 000 euroa Suur-Saimaan kansallispuiston suunnitteluun ja perustamiseen.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että momentille 76 lisätään 40 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 104 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 53 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset

Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäyksenä 2 000 000 euroa alueellisten ympäristökeskusten toimintamahdollisuuksien parantamiseen.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 2 000 000 euroa vastalauseen 4 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 54 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 50 Ympäristölupavirastot ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

Keskustelu:

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentilta 94 vähennettäväksi 300 000 000 euroa käytettäväksi kuntien hyväksi maksamalla kuntien saatava valtiolta välittömästi.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kangas ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentilta 94 vähennetään 300 000 000 euroa vastalauseen 4 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 55 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala ja luku 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 01 Korkotulot, luku 03 Osinkotulot ja luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat ja luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

Yleisperustelut

Keskustelu:

Jyri Häkämies /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että yleisperusteluihin hyväksytään vastalauseessa 1 ehdotettu lausuma, mikä tarkoittaa sitä, että pakkolaina kunnille maksetaan seuraavassa lisäbudjetissa.

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Häkämiehen ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Ehdotan yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että valtiontalouden hyvästä kehityksestä huolimatta eriarvoisuus, tuloerot ja suhteellinen köyhyys lisääntyvät huolestuttavasti Suomessa. Eduskunta edellyttää, että hallitus puuttuu tähän kehitykseen vuoden 2007 talousarviossa verotuksen rakennetta oikeudenmukaistamalla sekä suuntaamalla rahoitusta pienempien etuisuuksien korottamiseen ja julkisten palvelujen saatavuuden turvaamiseen."

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jyri Häkämies ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut yleisperusteluihin vastalauseeseen 1 sisältyvää lausumaa.

Ed. Kari Uotila on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut yleisperusteluihin hänen edellä esittämäänsä lausumaa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Häkämiehen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Häkämiehen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 56 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 57 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 1—106 hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että lisätalousarviota sovelletaan 1. päivästä heinäkuuta 2006 alkaen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 52/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitettujen kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä hallituksen esitykseen sisältyvistä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/1/2006

3) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotus sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 6. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 67/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotus laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 3/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

6) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 15.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​