Täysistunnon pöytäkirja 76/2001 vp

PTK 76/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. TIISTAINA 12. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Virpa Puisto /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.6. edustajat

 • Gunnar Jansson /r
 • Tarja Kautto /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Kari Urpilainen /sd

12. ja 13.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Outi Ojala /vas

12.—15.6. edustajat

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Jussi Ranta /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Raija Vahasalo /kok

12.—15.6. edustaja

 • Inkeri Kerola /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 7. päivänä kesäkuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 39/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta siinä tarkoitetun sopimuksen hyväksymisestä siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan sekä toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn kauppasopimuksen irtisanomisesta. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2001 vp

Lakialoite  LA 46/1999 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty ensimmäinen lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä toisen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Wideroos ed. Granvikin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Hyväksyessään lakiehdotuksen eduskunta edellyttää, että hallitus tarkoin seuraa lain toimivuutta ja myös sitä, kuvastaako valtuutetulle valittu virkanimike valtuutetun käytännön työtehtävien todellista luonnetta, ja mikäli nimikkeestä näyttäisi aiheutuvan väärinkäsityksiä, ryhtyy toimenpiteisiin nimikkeen muuttamiseksi vastaamaan paremmin valtuutetun toimenkuvaa."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Wideroosin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 27 jaa- ja 131 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Wideroosin lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2001 vp

Lakialoite  LA 64/2000 vp, 41/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1999

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2000 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2001 vp

Lakialoite  LA 46/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus voi laskea Altia Group Oy:ssä, Inspecta Oy:ssä, Kemijoki Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä alemmaksi kuin mihin nykyisin voimassa olevat eduskunnan valtuudet antavat mahdollisuuden

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2001 vp

Lakialoite  LA 106/1999 vp, 70, 90, 140/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 123/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​