Täysistunnon pöytäkirja 76/2004 vp

PTK 76/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. KESKIVIIKKONA 16. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.6. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.6. edustaja

 • Jutta Urpilainen /sd

16.—18.6. edustaja

 • Rakel Hiltunen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.6. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

16. ja 17.6. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok

16.—18.6. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 75/26/2004

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa ed. Erkki Pulliainen ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa kantaansa ja ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Pulliaisen ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Hyväksytään.

Asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Pääministerin ilmoitus yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanosta Suomessa

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanosta Suomessa. Pääministerin ilmoituksen antaa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja.

Ministeri Korkeaojan puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jolloin puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 77/2/2004

5) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2004 vp

Lakialoite  LA 20/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 77/1/2004

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen