Täysistunnon pöytäkirja 76/2006 vp

PTK 76/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. KESKIVIIKKONA 21. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Markku Koski /kesk

21.—24.6. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

21.—30.6. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

22. ja 23.6. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.6. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Minna Lintonen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies:

Nojautuen eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n säännöksiin puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina ensi syyskuun 5. päivänä kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvät huomionosoitukset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen edustajille on jaettu 100-vuotisjuhlamitali, valokuvateos ja lahjakansio, joka sisältää juhlapostimerkin, ensipäivänkuoren ja juhlarahan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 52/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 75/2/2006

Keskustelussa on ed. Petri Salo ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus hylätään.

Ed. Minna Sirnö on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että lakivaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen sijasta hyväksytään vastalauseeseen 1 sisältyvä lausumaehdotus.

Ed. Petri Salo on ed. Timo Soinin kannattamana tehnyt vastalauseeseen 3 sisältyvän lausumaehdotuksen jälkimmäisen kappaleen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Sopimus hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätettyjen 1. ja 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy 1. ja 2. lakiehdotuksen, äänestää “jaa”; jos “ei” voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 15 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 22.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt 1. ja 2. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta

Mietintö “jaa”, ed. Sirnön ehdotus “ei”.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 33 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 21.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Äänestys ed. Petri Salon ehdotuksesta

Mietintö “jaa”, ed. Petri Salon ehdotus “ei”.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista.

Pääministeri Vanhasen avauspuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jolloin puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5. päivänä syyskuuta kello 14.

Toivotan edustajille ja koko eduskunnalle mitä parhainta kesää!

Täysistunto lopetetaan kello 12.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen