Täysistunnon pöytäkirja 76/2011 vp

PTK 76/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. PERJANTAINA 25. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Heikki Autto /kok
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Martti Korhonen /vas
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Astrid Thors /r (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tasavallan presidentti on tänään 25.11.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 122—126/2011 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 150, 166, 174, 183, 187, 189, 194, 196, 197, 201—206, 209—211, 214, 216—222, 224—232/2011 vp.

__________

Toimielinten vaalit

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain mukaan eduskunta valitsee valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen neljän vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2015.

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallitukseen eduskunta valitsee kolme jäsentä viiden vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2016.

Vaalit toimitetaan perjantaina 2.12.2011 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 1.12.2011 kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012—2015

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään valiokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 24.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 75/2/2011

Keskustelussa on Ismo Soukola Jari Lindströmin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Timo Kalli on Mauri Pekkarisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Ismo Soukolan ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Kallin ehdotuksen äänin

jaa 117, ei 36, tyhjiä 2; poissa 44.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 91, ei 64; poissa 44.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 23.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

Keskustelussa on Tom Packalén Jussi Niinistön kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksy yleissopimusta eikä lakiehdotuksia.

PTK 74/15/2011

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ehdotan, että yleissopimuksesta ja lakiehdotuksista päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Joka hyväksyy yleissopimuksen ja lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on yleissopimus ja lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 110, ei 47; poissa 42.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Yleissopimuksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyivät.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 74/7/2011

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena.

28 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 94, ei 64; poissa 41.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 35, 35 a ja 39 §:n mietinnön mukaisina.

Liitteenä oleva verotaulukko 1

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen verotaulukkoon.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 93, ei 64; poissa 42.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi liitteenä olevan verotaulukon 2, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) ja 6) asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 29.11.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen