Täysistunnon pöytäkirja 76/2014 vp

PTK 76/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. PERJANTAINA 5. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.01—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Arto Satonen /kok
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on tänään 4.9.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 110—115/2014 vp, joista esitys 113/2014 vp on esitys vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 426, 552, 555, 585, 591, 596/2014 vp.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ismo Soukola ja 37 muuta edustajaa ovat 4.9.2014 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen poliisipalvelujen turvaamisesta (VK 4/2014 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Ismo Soukolalle välikysymyksen esittämistä varten.

Ismo Soukola /ps:

Arvoisa puhemies!

"Eduskunnalle

Nykyinen hallitus on linjannut ohjelmassaan hyväksyvänsä poliisin resursseista tehdyn pidemmän aikavälin kokonaissuunnitelman, jonka mukaan poliisipalvelut turvataan koko maassa. Ohjelmassaan hallitus sitoutuu myös harmaan talouden kitkemiseen. Hallitusohjelmassa visioidaan, että Suomi olisi Euroopan turvallisin maa, ja todetaan, että hyvä turvallisuustilanne ja vahva turvallisuuden tunne ovat tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kansallisesti tärkeä kilpailutekijä. Puhumme siis yhteiskunnan kannalta keskeisistä kulmakivistä, joiden tulisi olla kunnossa.

Käytännössä tilanne on toisenlainen. Hallituksen toiminnan myötä poliisille laissa säädettyjen tehtävien suorittaminen on käynyt yhä mahdottomammaksi. Poliisin hallintorakenneuudistukseen kuuluva liikkuvan poliisin (LP) lakkauttaminen ja poliisin arjen resurssipula näkyvät varsinkin maaseudulla sekä suurten kaupunkien ulkopuolella tieliikenteen valvonnan huolestuttavana vähenemisenä. Käytännössä valvontaa ei pystytä toteuttamaan nykyisillä resursseilla, ja kiinnijäämisriskin puuttuminen saattaa osaltaan lisätä liikennesäännöistä piittaamattomuutta.

Poliisin määrärahakehitys on johtanut poliisin resurssien vähenemiseen, vaikka Suomessa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on maailman pienimpiä. Samanaikaisesti yksityinen turvallisuusala kasvaa voimakkaasti. Julkisissa tiloissa toimivien vartijoiden ja järjestyksenvalvojien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Yksityisen turvallisuusalan toimijat käyttävät kasvavassa määrin julkista valtaa ja vastaavat niistä tehtävistä, joiden pitäisi kuulua valtiolle. Varakkaat yksityistaloudet suojautuvat rikollisuudelta monikansallisten turvallisuusalan yritysten tuottamilla hälytysjärjestelmillä. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tuottaminen yksityistyy ja kaupallistuu, mikä ei ole oikein — yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu valtion perustehtäviin.

Poliisin riittämättömien resurssien vuoksi myös erilaiset lupahallintoon liittyvät ja muutkin tehtävät vaarantuvat. Päivittäisrikosten eli lievien omaisuus-, väkivalta- ja huumerikosten tutkinta on käytännössä muuttunut tutkinnasta rikosten kirjaamiseksi. Erilaiset poliisitoimen painotukset, kuten viime vuosien panostus talousrikostutkintaan, käytännössä vievät resursseja muusta rikostutkinnasta. Poliisin esitutkintavoimavarojen välitön vahva lisäys onkin olennainen edellytys esimerkiksi harmaan talouden torjunnassa. Hyvien tulosten saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia panostuksia osaavaan henkilöstöön. Yleisemmin tämä on edellytys sille, että syyteharkintaan päätyvät jutut eivät raukeaisi esitutkinnan puutteisiin tai jopa virheisiin.

Koska vähentyneet resurssit ovat vieneet myös järjestystä valvovia partioita kentältä, poliisin näkyvyys rajoittuu yhä enenevässä määrin hälytystehtävältä toiselle ajamiseen. Ennalta estävään valvontaan ei juuri aikaa liikene. Säästötoimena on jouduttu vähentämään työtunteja niiltä ajankohdilta, joista poliisimiehille joudutaan maksamaan erilaisia haittakorvauksia, kuten ilta-, yö- ja pyhäpäiväkorvauksia.

Myös hallituksen ajaman hätäkeskusuudistuksen vaikutukset ovat olleet haitallisia kansalaisille. Ennen Suomessa oli 15 hätäkeskusta; nyt uudistuksen jälkeen niitä on enää viisi. Palvelutaso sektorilla on laskenut huomattavasti, ja muun muassa paikallistuntemus on monin paikoin hävinnyt hätäkeskuksista kokonaan, mikä on aiheuttanut haastavia tilanteita päivystäjille. Myös työntekijöiden vähäisyys aiheuttaa kiirettä. Uudistus, jonka piti tuoda parannuksia järjestelmään, onkin heikentänyt sitä. Ennen uudistusta hätäkeskuksilla oli tarkat tiedot onnettomuuskohteesta, mutta nyt näin ei ole, vaan pelastuslaitoksen tulee tarkistaa paikannustiedot itse. Tämä hidastaa avun perille pääsemistä ja voi pahimmassa tapauksessa maksaa ihmishenkiä.

Maamme nykyiseen yleiseen turvallisuustilanteeseen vaikuttavat heikentävästi myös kansainvälinen tilanne ja siihen liittyvät haasteet. Nämä vaikuttavat vääjäämättömästi myös suojelupoliisin (Supo) tehtäväkenttään. Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan Suomestakin on lähtenyt fanaattisia islamisteja Lähi-idän kriisipesäkkeisiin. Kun nämä uskonkiihkoilijat aikanaan palaavat Suomeen, on osa heistä radikalisoitunut. Tämä jos mikä vaarantaa kansalaisten turvallisuudentunnetta. Supon toimintaan sekä voimavaroihin tuleekin panostaa nykyistä enemmän, jotta se pystyy vastaamaan kaikkiin tulevaisuuden haasteisiin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että hallitus järjestelmällisesti sivuuttaa ne poliittiset linjanvetonsa, joihin se on aikaisemmin juhlallisesti sitoutunut. Hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden ja tehtyjen ratkaisujen välinen ristiriita kertoo toiminnan epäjohdonmukaisuudesta. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita viime budjettiriihessä poliisihallinnolle osoitetut, poliisin tehtäviin suhteutettuna täysin riittämättömät taloudelliset resurssit. Hallitukselta puuttuu yhteiskunnan ohjaamisessa tarvittava ymmärrys, ja sen poliittinen sitoutuminen ja tuki poliisin toiminnan turvaamiseksi on vajavaista. Kaikesta tästä seurauksena on, että kansalaisten luottamus arjen turvallisuuteen ja toimivuuteen murenee entisestään.

Edellä olevan perusteella ja ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin uusiin ja välittömiin arjen turvallisuutta lisääviin sekä parantaviin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy,

miten hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja hallituksen käytännön päätösten välinen ristiriita on selitettävissä,

miten hallitus aikoo tässä kansainvälisessä tilanteessa turvata suojelupoliisin toimintaa, jotta se pystyy vastaamaan ajan haasteisiin,

miten hallituksen väite siitä, että liikkuvan poliisin lakkauttaminen on tuonut kentälle lisäresursseja, on käytännössä näkynyt,

miten poliisin vasteajat ovat kehittyneet syrjäseuduilla hallintouudistuksen myötä — hallitushan väittää, että hallintouudistus on vahvistanut poliisiyksiköiden toimintakykyä,

miten hallitus on varautunut harjoittamansa kriminaalipolitiikan seurauksiin, kun rikostutkinta on muuttumassa pitkälti rikosten kirjaamiseksi ja

miten hallitus korjaa tekemänsä virheet hätäkeskusuudistuksessa, jonka piti tuoda parannusta kansalaisten palvelutasoon?

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

 • Ismo Soukola /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Mika Raatikainen /ps"

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mari Kiviniemen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä Juha Sipilä,

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä Raimo Piirainen,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä Annika Saarikko,

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä Juha Sipilä ja varajäsenyydestä Annika Saarikko ja Kimmo Tiilikainen sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä Annika Saarikko.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 9.9.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 9.9.2014 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Edustaja Tuupainen, se oli loistava suoritus, ainakin aikataulun suhteen.

Nyt asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 77/8/2014

2) Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta — Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 9.9.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen