Täysistunnon pöytäkirja 77/2001 vp

PTK 77/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. KESKIVIIKKONA 13. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kirsi Piha /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Jussi Ranta /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Bjarne Kallis /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Timo Kalli /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sauli Niinistö /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.6. edustajat

 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.6. edustajat

 • Timo Kalli /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kirsi Piha /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

13.—15.6. edustaja

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus voi laskea Altia Group Oy:ssä, Inspecta Oy:ssä, Kemijoki Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä alemmaksi kuin mihin nykyisin voimassa olevat eduskunnan valtuudet antavat mahdollisuuden

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 11.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/1/2001

2) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2001 vp

Lakialoite  LA 106/1999 vp, 70, 90, 140/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 123/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 3. ja 4. lakiehdotus.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/2/2001

4) Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2001 vp

Lakialoite  LA 46/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Laki varainsiirtoverolain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2001 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2001 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2001 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

11) Laki rikoslain 3 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2001 vp

Lakialoite  LA 31/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​