Täysistunnon pöytäkirja 77/2002 vp

PTK 77/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TIISTAINA 11. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ville Itälä /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija Perho /kok
 • Martti Korhonen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.6. edustaja

 • Maija Perho /kok

11. ja 12.6. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.6. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.6. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Jari Koskisen tilalle valitaan uusi jäsen suureen valiokuntaan.

Suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 12. päivänä kesäkuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Lakialoitteen 141/2001 vp siirto

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kiviniemen lakialoite LA 141/2001 vp, joka sisältää ehdotuksen laiksi adoptioavustuksesta kansainvälisessä lapseksiottamisessa, on 15. päivänä marraskuuta 2001 lähetetty lakivaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että ed. Kiviniemen lakialoite siirretään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonne samaa asiaa koskeva ed. Antvuoren lakialoite LA 61/2002 vp laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta on 4. päivänä kesäkuuta 2002 lähetetty.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja ed. Kiviniemen lakialoite siirretään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Haatainen ja varajäseneksi ed. Hellberg sekä ed. Haataiselta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Prusti,

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Kautto ja varajäseneksi ed. Katainen,

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Lindén sekä

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Kuisma.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Kuisma ja varajäseneksi ed. Wallin.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Kalliomäki.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee saattaa vaalin tuloksen tiedoksi valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 4) asiana on eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on kirjaston hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet eduskunnan kirjaston hallituksen jäseneksi ed. Tulonen sekä häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Vahasalo.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Jari Koskinen ja Backman)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 5. päivänä kesäkuuta 2002 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteinä olevat maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen sekä ympäristöministeri Jouni Backmanin selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 76, 183, 192/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/2/2002

7) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 202/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys alueiden kehittämislaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä, sekä toiseen ja kolmanteen ponteen sisältyvistä ehdotuksista niissä tarkoitettujen varaumien hyväksymisestä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus sopimuksen hyväksymisestä sekä toiseen ja kolmanteen ponteen sisältyvät ehdotukset niissä tarkoitettujen varaumien hyväksymisestä hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2002 vp

Lakialoite  LA 98, 129/1999 vp, 25, 26, 35/2000 vp, 112/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt kolme lakiehdotusta hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2002 vp

Lakialoite  LA 51/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 80, 139/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys eräiden kulttuurihallintoa koskevien valtionavustussäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 21.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen