Täysistunnon pöytäkirja 77/2003 vp

PTK 77/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TIISTAINA 14. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kari Rajamäki /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.10. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

14. ja 15.10. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

14.—16.10. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk

14.—17.10. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.10. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

14. ja 15.10. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd

14. ja 15.10. edustaja

 • Martin Saarikangas /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 9. päivänä lokakuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 39/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina kello 18 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys luotsauslaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina kello 18 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen