Täysistunnon pöytäkirja 77/2004 vp

PTK 77/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TORSTAINA 17. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.6. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

17. ja 18.6. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

17.—25.6. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

17. ja 18.6. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr

17. ja 18.6. edustajat

 • Markku Koski /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Satonen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 16. päivänä kesäkuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 121—126/2004 vp.

__________

Suuren valiokunnan puheenjohtaja

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että suuri valiokunta on tänään pitämässään kokouksessa valinnut puheenjohtajakseen ed. Jari Vilénin.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Ville Itälä pyytää vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä sen johdosta, että hänet on valittu jäseneksi Euroopan parlamenttiin. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 18. päivänä kesäkuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2004 vp

Lakialoite  LA 20/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 76/11/2004

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Kaarina Dromberg on ed. Raija Vahasalon kannattamana vastalauseen 2 mukaisesti ehdottanut, että eduskunta ei hyväksyisi mietintöön sisältyvää 3. lausumaehdotusta eikä sitä koskevia perusteluja.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät 1. ja 2. lausumaehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä muista lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Drombergin ehdotuksesta, joka koskee 3. lausumaehdotuksen hyväksymistä

Mietintö "jaa", ed. Drombergin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 69 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 76/4/2004

Yleiskeskustelussa on ed. Petri Salo ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen osalta otetaan vastalauseen mukainen ehdotus.

Ed. Kauko Juhantalo on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen osalta otetaan seuraava ehdotus:

"1. Laki perintökaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 21 luvun 2 a ja 12—19 §, sellaisena kuin niistä on 2 a § laissa 732/2003,

muutetaan 18 luvun 5 §, 19 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti ja 12 §, 20 luvun 4 §:n 1 momentti, 21 luvun 1 ja 2 sekä 3—8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11 § ja 24 luvun 7 § sekä

lisätään 18 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti, 19 lukuun uusi 12 a ja 12 b § sekä 21 lukuun uusi 6 a ja 8 a — 8 c § seuraavasti:

18 luku

Kuolinpesän hallinnosta

5 ja 7 §

(Kuten LaVM)

19 luku

Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta

2, 4, 10, 12, 12 a ja 12 b §

(Kuten LaVM)

20 luku

Perunkirjoituksesta

4 §

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo. (Poist.)

21 luku

Kuolleen henkilön ja pesän velasta

1 §

Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja vainajan velat. (Poist.)

(2—4 mom. kuten LaVM)

2—6, 6 a, 7, 8, 8 a — 8 c ja 9—11 §

(Kuten LaVM)

24 luku

Sopimukseen perustuvasta kuolinpesän yhteishallinnosta

7 §

(Kuten LaVM)

Voimaantulosäännös

(Kuten LaVM)

2. Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 90 §, sellaisena kuin se on laissa 411/1987 (poist.) seuraavasti:

90 §

(Kuten LaVM)

99 §

(Poist.)

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten LaVM)

(2 mom. poist.)

4. Laki konkurssilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä helmikuuta 2004 annetun konkurssilain (120/2004) 2 luvun (poist.) 5 § (poist.) seuraavasti:

2 luku

Konkurssiin asettamisen edellytykset

2 §

(Poist.)

5 §

(Kuten LaVM)

12 luku

Konkurssisaatavat, valvonta ja saatavien selvittäminen

1 §

(Poist.)

Voimaantulosäännös

(Kuten LaVM)

5. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1578/1992) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 678/2002, seuraavasti:

6 §

Viimeksi suoritettavat saatavat

Viimeksi suoritetaan:

(1—5 kohta kuten LaVM)

(LaVM:n 6 kohta poist.)

(6 kohta kuten LaVM:n 7 kohta)

Voimaantulosäännös

(Kuten LaVM)"

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Koska ed. Salon ja ed. Juhantalon ehdotukset ovat täsmälleen samansisältöiset, niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Salon ja ed. Juhantalon ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

18 luvun 5 ja 7 § ja luvun otsikko, 19 luvun 2, 4, 10, 12, 12 a ja 12 b § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

20 luvun 4 §

Keskustelu:

Kauko Juhantalo /kesk:

Puhemies! Hävisin pohjaäänestyksen. Tässä yksityiskohtaisessa käsittelyssä haluan vielä uudistaa pääehdotukseni. Ehdotan, että 4 § saa seuraavan muodon: "Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo." Tämän jälkeen asiaa ei ole kyllä syytä äänestyttää, haluan sen todeta.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan mielelläni ed. Juhantalon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kauko Juhantalo ed. Petri Salon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Juhantalon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

20 luvun otsikko, 21 luvun 1—6, 6 a, 7, 8, 8 a—8 c ja 9—11 § ja luvun otsikko sekä 24 luvun 7 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

2. lakiehdotuksen 90 ja 99 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

3. lakiehdotuksen 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

4. lakiehdotuksen 2 luvun 2 ja 5 § ja luvun otsikko sekä 12 luvun 1 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

5. lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

6. lakiehdotuksen 4 luvun 3 a § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

7. lakiehdotuksen 14 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on suullinen kyselytunti.

Toinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

Mietintöjen pöydällepanot

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteesta johtuen puhemiesneuvosto ehdottaa työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla, että nyt pöydällepanoa varten esiteltävät mietinnöt pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2004 vp

Lakialoite  LA 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys hallituksen esityksen (HE 36/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36, 115/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 17.45.

Täysistunto lopetetaan kello 17.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​