Täysistunnon pöytäkirja 78/2002 vp

PTK 78/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. KESKIVIIKKONA 12. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Leea Hiltunen /kd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Eero Lämsä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.6. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Paavo Lipponen /sd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Matti Väistö /kesk

12. ja 13. 6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Maija Perho /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Kari Urpilainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.6. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok

12. ja 13.6. edustaja

 • Hannu Aho /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.6. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

12. ja 13.6. edustaja

 • Timo Ihamäki /kok

12.—14.6. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

__________

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Ilmoitetaan, että sivistysvaliokunta on tänään pitämässään kokouksessa valinnut puheenjohtajakseen ed. Suvi Lindénin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että suuren valiokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Häkämies.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 76, 183, 192/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 77/6/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

1—4 § ja 1 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että kansaneläkkeen pohjaosan kompensaatio tehdään oikeudenmukaisesti täysimääräisenä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Rehulan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 § hyväksytään keskustelutta.

7 §

Keskustelu:

Juha Rehula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että kompensaation maksatus alkaa 1.1.2003 lukien.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rehulan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 § ja 2 luvun otsikko, 9 § ja 3 luvun otsikko, 10 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 12—16 § ja 12 §:n edellä oleva väliotsikko ja 4 luvun otsikko sekä 17 § ja 5 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 3. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.45.

Täysistunto keskeytetään kello 16.33.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.45

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

11) Hallituksen esitys laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 20/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 21/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Lakialoite laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 61/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2002 vp

Lakialoite  LA 141/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 164/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 16.55.

Täysistunto lopetetaan kello 16.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen