Täysistunnon pöytäkirja 78/2004 vp

PTK 78/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. TORSTAINA 17. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Osmo Soininvaara /vihr
  • Markku Koski /kesk
  • Liisa Jaakonsaari /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Marja Tiuran kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi 1. ja 4. lakiehdotuksen osalta otetaan vastalauseen 1 mukainen ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Jari Koskisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 59.

( Ään. 5 )

( liite5 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

34, 34 a, 54 d, 58, 60, 68, 96, 96 a, 131 a, 132—134 § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saisi seuraavan muodon, jota on ehdotettu ed. Kimmo Sasin nimellä ja joka tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyiset voimassa olevat sopimukset säilyisivät ennallaan elikkä niiden kohtelua ei muutettaisi: "(1 mom. kuten VaVM) Viimeistään 5 päivänä toukokuuta 2004 otettuihin vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin sovelletaan ennen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita tuloverolain säännöksiä. Vakuutus katsotaan otetuksi, kun vakuutussopimuksen mukaisia maksuja on alettu maksaa. Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa 62 vuoden ikärajaa sovelletaan 6 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen otettaviin vakuutuksiin verovuodesta 2004 alkaen. Viimeistään 5 päivänä toukokuuta 2004 otettuihin vakuutuksiin sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaista ikärajaa. Vakuutus katsotaan otetuksi, kun vakuutussopimuksen mukaisia maksuja on alettu maksaa. (4—7 mom. poist.) (8—10 mom. kuten VaVM)"

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös saisi hänen esittämänsä muodon.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 58.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

4. lakiehdotuksen 16 ja 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

3—5, 7—14, 16, 17, 20, 23—32, 36, 37 ja 39 § hyväksytään keskustelutta.

40 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 40 §:n 1 momentin 2 kohta hyväksytään näin kuuluvana; "2 prosenttia työntekijän 53 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta työntekijän 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun;" Tämä tarkoittaa siis sitä, että eläkekarttuma säilyy kyseessä olevien ikävuosien osalta 2 prosentissa eikä alene 1,9:ään.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 62.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

41—43, 45—55, 59, 60, 68—73, 76 ja 77 § hyväksytään keskustelutta.

78 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että indeksissä palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 63.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

84 ja 87—89 § hyväksytään keskustelutta.

92 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli siinä on myös kysymys indeksitarkistuksesta.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 63.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

101—103, 105, 109, 110, 112, 115, 123, 125, 126, 133, 140, 145, 146, 148, 154 ja 167 § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että normeeraus poistetaan.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 62.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2004 vp

Lakialoite  LA 10/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Virtasen ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 65.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1, 1 a, 2, 3, 3 a, 4, 5, 5 a — 5 c, 6, 7, 7 a ja 7 b § hyväksytään keskustelutta.

7 c §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Tämä koskee indeksejä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 63.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 d, 7 e, 8, 9, 9 a, 9 b, 9 d, 10, 10 a, 10 b, 12—15 ja 15 a § hyväksytään keskustelutta.

16 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, kuitenkin sillä muutoksella, että pykälä alkaa sanojen "Eläkettä tarkistetaan" asemesta sanoilla "Eläkkeen määrä tarkistetaan".

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena hänen edellä esittämällään tavalla muutettuna.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 63.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16 a, 16 b, 17 b, 18, 18 a — 18 e, 20, 26, 26 a ja 28 § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännökseen hyväksyttäisiin uusi 35 momentti: "Jos edunsaajalla on ennen tämän lain voimaantuloa ollut 65 vuotta korkeampi laillinen eroamisikä ja hänelle on myönnetty eläke 1.1.1996 jälkeen ennen tämän lain voimaantuloa, eläke lasketaan uudelleen käyttäen eläkkeen perusteena olevaa palkkaa tarkistettaessa samoja perusteita, jotka olivat voimassa muidenkin virkamiesten palkkoja tarkistettaessa ennen tämän lain voimaantuloa."

Irja Tulonen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Irja Tulosen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 60.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

5, 5 a, 5 b, 6, 7 ja 7 a § hyväksytään keskustelutta.

11 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Tämä koskee indeksiä perhe-eläkettä laskettaessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 64.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

12 ja 25 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys hallituksen esityksen (HE 36/2004 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36, 115/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 18. päivänä kesäkuuta kello 0.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​