Täysistunnon pöytäkirja 78/2005 vp

PTK 78/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. PERJANTAINA 17. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Olli Nepponen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk

17.—24.6. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

18.—21.6. edustajat

 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Marja Tiura /kok

20.—22.6. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk

20.—23.6. edustajat

 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

20.—24.6. edustaja

 • Kaarina Dromberg /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.6. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 349, 363, 364, 369, 370, 372, 387, 389, 390, 392, 393, 396, 397, 400, 406, 407/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa.

PTK 76/3/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 2 mukainen lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Uotilan ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1—3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 4 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Jyri Häkämies /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5—15 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.10.

Täysistunto keskeytetään kello 13.10.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.20

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

2) Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 22 lakiehdotusta ja valiokunnan mietinnössään niiden lisäksi ehdottamat 23. ja 24. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 34/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2005 vp

Lakialoite  LA 149/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 7 lakiehdotusta sekä lakivaliokunnan mietinnössään niiden lisäksi ehdottama 8. lakiehdotus.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 80/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2005 vp

Lakialoite  LA 40/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.05.

Täysistunto lopetetaan kello 17.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen