Täysistunnon pöytäkirja 78/2007 vp

PTK 78/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. MAANANTAINA 12. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat 26 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuivat seuraavat 11 edustajaa:

  • Jyri Häkämies /kok
  • Mirja Vehkaperä /kesk
  • Markku Laukkanen /kesk
  • Paula Sihto /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Liisa Hyssälä /kesk
  • Matti Vanhanen /kesk
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Sari Palm /kd
  • Ilkka Kanerva /kok

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 153/2007 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2007 vp

  Puhemies:

  Arvoisat edustajat! Eduskunnan valiokunnat ovat huolimatta erilaisista näkemyksistä toimineet kiitettävän tehokkaasti viikonlopun ajan, joten meillä on alkamassa kiireellisenä valmistellun lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely.

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

  __________

  Ed. Ilkka Kanerva merkittiin läsnä olevaksi.

  __________

  Päätökset

  Puhemies:

  Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  1 ja 2 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  3 §

  Puhemies:

  Pykälä käsitellään momenteittain.

  3 §:n 1 ja 2 momentti hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  3 §:n 3 momentti

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 §:n 3 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisesti.

  Ilkka Kantola /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Anneli Kiljunen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että 3 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n 3 momentin mietinnön mukaisena äänin

  jaa 110, ei 66; poissa 23.

  ( Ään. 1 )

  3 §:n 4 momentti, jota ei ole mietinnössä

  Päivi Räsänen /kd:

  Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 3 §:ään lisätään 4 momentti siinä muodossa, joka löytyy vastalauseesta 1 ja tarkoittaa, että omaishoitajalla tai perhevapaalla olevalla on oikeus kieltäytyä työmääräyksestä.

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Päivi Räsänen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että 3 §:ään lisätään 4 momentti vastalauseen 1 mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 3 §:n 4 momenttia, äänin

  jaa 111, ei 65; poissa 23.

  ( Ään. 2 )

  4 §

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 §:n 1 momentti hyväksytään siten, kuin on vastalauseessa 2.

  Maria Guzenina-Richardson /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Anneli Kiljunen on ed. Maria Guzenina-Richardsonin kannattamana ehdottanut, että 4 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

  jaa 111, ei 66; poissa 22.

  ( Ään. 3 )

  5 ja 6 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  7 §

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 § poistetaan.

  Maria Guzenina-Richardson /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Anneli Kiljunen on ed. Maria Guzenina-Richardsonin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

  jaa 111, ei 65; poissa 23.

  ( Ään. 4 )

  8 §

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 8 § kuuluu siten, kuin on vastalauseessa 2 oleva 7 §.

  Esa Lahtela /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Anneli Kiljunen on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 7 §:n mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

  jaa 111, ei 62, tyhjiä 4; poissa 22.

  ( Ään. 5 )

  9 § ja johtolause hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

  Lain nimike

  Anneli Kiljunen /sd:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaista nimikettä "Laki suojelutyön järjestämisestä terveydenhuollon joukkoirtisanoutumistilanteessa".

  Ilkka Kantola /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Ed. Anneli Kiljunen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että lain nimike hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi lain nimikkeen mietinnön mukaisena äänin

  jaa 110, ei 54, tyhjiä 8; poissa 27.

  ( Ään. 6 )

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  2) Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 98/2007 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2007 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  3) Hallituksen esitys vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 130/2007 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2007 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

  Puhemies:

  Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

  Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

  Yleiskeskustelua pääluokista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

  Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan viimeistään tänään tiistaina kello 16.30.

  Menettelytapa hyväksyttiin.

  4) Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 104/2007 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2007 vp

  Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Puhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina kello 14.

  Täysistunto lopetettiin tiistaina 13. päivänä marraskuuta kello 2.16.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Jarmo Vuorinen