Täysistunnon pöytäkirja 79/2004 vp

PTK 79/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. PERJANTAINA 18. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.6. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

19.—21.6. edustajat

 • Markku Koski /kesk
 • Maija Perho /kok

19.—22.6. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

20. ja 21.6. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Maija Perho /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 16. päivänä kesäkuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 39, 40/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 39 osalta lakivaliokunnan ja

asian U 40 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 341, 342, 345, 348—351, 353, 355—359, 361, 363, 364, 366—368, 370, 380, 399, 414/2004 vp.

__________

Ympäristövaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Satu Hassi vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ympäristövaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi maanantaina 21. päivänä kesäkuuta kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 9.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on suuren valiokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi ed. Kimmo Sasi ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Tuija Nurmi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/17/2004

3) Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93, 103/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2004 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—55/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aluksi käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain ja sen jälkeen mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 15 mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen