Täysistunnon pöytäkirja 79/2007 vp

PTK 79/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa:

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sari Sarkomaa /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13. ja 14.11. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

13.—15.11. edustajat

 • Harri Jaskari /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.11. edustaja

 • Paula Sihto /kesk

__________

Valtakunnanoikeuden jäsenten vaalin toimittaminen

Toinen varapuhemies:

Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain mukaan eduskunta valitsee valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen neljän vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2011.

Vaali toimitetaan perjantaina 23. päivänä marraskuuta 2007 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 22. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2008

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta eräisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 7 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/1/2007

6) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2007 vp

Lakialoite  LA 26/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2007 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2007 vp

Puhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi auktorisoiduista kääntäjistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen