Täysistunnon pöytäkirja 79/2010 vp

PTK 79/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. KESKIVIIKKONA 8. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.03—16.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—17.59) ja puhemies Sauli Niinistö (17.59—18.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok (s)
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Tuulikki Ukkola /kok (14.18)
 • Ilkka Kanerva /kok (14.22)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (14.28)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.35)
 • Matti Kangas /vas (14.36)
 • Pertti Salolainen /kok (15.08)
 • Lenita Toivakka /kok (17.59)

__________

Kertomukset

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 7.9.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2009 (K 18/2010 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Risto Kuisman,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Marko Asellin,

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Risto Kuisman sekä

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Ilkka Kantolan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Valto Kosken.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Risto Kuisman.

3) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ed. Jouko Skinnarin.

4) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Kiviniemi ja ministerit Katainen, Väyrynen, Pekkarinen, Lindén, Lehtomäki, Wallin, Anttila, Brax, Häkämies, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Risikko, Vapaavuori, Stubb, Virkkunen, Sinnemäki, Rehula ja Tölli)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Esitellään pääministeri Kiviniemen sekä ministerien Katainen, Väyrynen, Pekkarinen, Lindén, Lehtomäki, Wallin, Anttila, Brax, Häkämies, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Risikko, Vapaavuori, Stubb, Virkkunen, Sinnemäki, Rehula ja Tölli selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

5) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 30.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Keskustelun kuluessa ed. Ukkola on ehdottanut asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan.

PTK 76/3/2010

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Tuulikki Ukkola on ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Kun ehdotuksen hyväksyminen keskeyttäisi asian ensimmäisen käsittelyn, on ensin tehtävä päätös tästä ehdotuksesta. Pyydän sen vuoksi seuraavia puhujia lausumaan käsityksensä valiokuntaan lähettämisestä.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä verotietojen julkisuutta koskevassa hallituksen esityksessä on lähtökohtaisesti kysymys yksityisyyden suojasta ja julkisuusperiaatteesta. Nämä ovat erittäin hankalia kysymyksiä. Kuitenkin täytyy todeta, että — kun lakiesitystä täällä on jo laajasti selvitetty, en käy sitä tarkemmin lävitse — tältä osin kuitenkin tosiasia on se, että oikeusasiamies on useampaan otteeseen huomauttanut siitä, että näiden turvasuojattujen henkilöiden tietoja on liian helppoa saada ja heitä täytyy jollakin tavalla suojata. Kun tätä asiaa valmistelussa ja myöskin verojaostossa on arvioitu, niin on päädytty siihen, että oikeastaan paljon muita keinoja ei ole. Täällä tuotiin esille se vaihtoehto, että poistettaisiin kokonaisuudessaan nämä turvasuojatut henkilöt, mutta sekään ei ole julkisuusperiaatteen mukaista, vaan kaikkien tietojen pitää olla, ja silloin päädytään ongelmiin yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. Tietysti sitten jos on turvasuojattuja henkilöitä niin, että heillä ei ole kotipaikkaa ollenkaan, silloin saadaan nähtäväksi se, ketkä henkilöt ovat turvasuojattuja, ja voidaan sanoa, että sekin on ongelmallista näitten henkilöitten kannalta, koska nämä tiedot pitäisi pitää luottamuksellisina. Täytyy todeta, että tässä tilanteessa mielestäni on kuitenkin selvää se, että turvallisuussyistä yksityiselämän suoja on kuitenkin painavampi näistä oikeuksista. Tältä kannalta katsottuna mielestäni voidaan arvioida, että tämä hallituksen esitys on perustuslain perusperiaatteiden mukainen. Sinänsä en olisi pitänyt huonona sitä, jos tämä olisi aikanaan lähetetty perustuslakivaliokuntaan, mutta kun katsoo nykyistä käytäntöä perustuslakivaliokunnassa, jossa yksityisyyden suojaa on korostettu varsin voimakkaasti viime aikoina — jotkut ovat sitä mieltä, että liikaakin — niin tältä osin täytyy todeta, että en näe tässä suuria ongelmia ja tässä vaiheessa asian lähettäminen perustuslakivaliokuntaan mielestäni ei ole tarkoituksenmukaista.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä ja perustelen sitä sillä, että tämähän on hallituksen linjan mukainen ratkaisu. Meillä on viime vuosina peitelty varakkaitten tuloja, meillä on varallisuusvero poistettu, meillä ei näy missään, paljonko verohelpotukset ovat antaneet varakkaille. Tämä on johdonmukainen linja. Siinä mielessä yllättävää, että porvaripuolelta tämmöinen esitys tulee.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Jatkaisin äskeisen sanomani loppuun: En kuitenkaan siis kannata sitä, että tämä perustuslakivaliokuntaan nyt lähetettäisiin. Mutta totean sen vielä kuitenkin, että mielestäni tätä turvakielto—hakija-kokonaisuutta olisi voinut tässä yhteydessä seikkaperäisemmin käsitellä, koska siitä ajasta, jolloinka oikeusasiamies on ottanut tähän asiaan kantaa, tämä suomalainen yhteiskunta on valitettavasti huonompaan suuntaan muuttunut erittäin paljon. Jossakin muussa yhteydessä tuon tätä sitten täällä esille, ehkä budjettikäsittelyn yhteydessä.

Tuulikki  Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä eduskunta on tehnyt kyllä suuren virheen, kun tätä ei aikanaan lähetekeskustelussa lähetetty perustuslakivaliokuntaan. Minun mielestäni tämä on hyvin periaatteellinen asia. Mieluummin hyvin tiukka sääntö siitä, kenelle annetaan tämä turvaluokitus, ja nämä turvaluokitellut ihmiset pois koko rekisteristä, ja sillä siisti. Olkoon mieluummin niin, että heitä kohdellaan toisella tavalla kuin muita verovelvollisia, mutta tämä on minusta aivan käsittämätöntä, että tällä tavalla hankaloitetaan sananvapautta. Jos nyt joku järki olisi ollut valiokunnan jaoston puheenjohtajallakin, niin olisi kyllä jonkinlaiseen toisenlaiseen tulokseen tullut. Toinen asia on, että minun mielestäni pitäisi myös sosiaaliturvan saaneet julkistaa, kuka saa ja millä perusteella saa. On kysymys yhteiskunnan varoista, ja niistä pitäisi olla oikeus tietää.

Keskustelu asian lähettämisestä valiokuntaan päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/2/2010

7) Hallituksen esitys lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/2/2010

10) Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin 7.9.2010 pidetyssä istunnossa.

PTK 78/8/2010

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

14) Hallituksen esitys Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja yleissopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen antamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 9.9.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​