Täysistunnon pöytäkirja 8/2005 vp

PTK 8/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.2. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.2. edustajat

 • Mikaela Nylander /r
 • Markku Rossi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Markku Koski /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 11. päivänä helmikuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 5, 6/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kuolleeksi julistamisesta ja säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Oikeuskanslerin virkatoimen lainvastaisuus

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kiellosta tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 273/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen