Täysistunnon pöytäkirja 80/2004 vp

PTK 80/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. MAANANTAINA 21. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Unto Valpas /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

21. ja 22.6. edustaja

 • Outi Ojala /vas

21.—23.6. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

21.—25.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Hannu Takkula /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.6. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

21.6.—2.7. edustaja

 • Rosa Meriläinen /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

21. ja 22.6. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Maija Rask /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ympäristövaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että ympäristövaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Janina Andersson.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/1/2004

3) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2004 vp

Lakialoite  LA 10/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/2/2004

5) Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2004 vp

Lakialoite  LA 21/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimuksen hyväksymistä, ja mietinnön toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, että eduskunta hyväksyisi annettavaksi hallituksen ehdottamat kaksi selitystä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus ja ympäristövaliokunnan mietinnön toiseen ponteen sisältyvä ehdotus kahden selityksen antamisesta hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys hallituksen esityksen (HE 36/2004 vp) täydentämisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36, 115/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen ja ponnessa tarkoitettujen pöytäkirjojen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus ja mietinnön ensimmäisessä ponnessa tarkoitetut pöytäkirjat hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 79/2/2004

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

21) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

23) Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2004 vp

Lakialoite  LA 44/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 17.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen