Täysistunnon pöytäkirja 80/2005 vp

PTK 80/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. TIISTAINA 21. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Marja Tiura /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Johannes Koskinen /sd

21. ja 22.6. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk

21.—24.6. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.6. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.6. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

21. ja 22.6. edustaja

 • Raimo Vistbacka /ps

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 16. päivänä kesäkuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 23, 24/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle molempien asioiden osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjelmän ohella 17. päivältä kesäkuuta 2005 on eduskunnalle saapunut Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004 (K 9/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Leena Harkimo ja

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Jan Vapaavuori.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 22. päivänä kesäkuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 7.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—38/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 15.

Asian käsittelyssä noudatetaan viime keskiviikon ensimmäisessä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa. Sen mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aluksi käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

(Hälinää) Pyydän edustajia rauhoittumaan, keskittymään istuntoon!

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/2/2005

2) Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 9 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite laiksi tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2005 vp

Lakialoite  LA 58/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 33/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—6. lakiehdotus sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama, lakialoitteeseen n:o 58 sisältyvä 7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/3/2005

6) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottamat 2. ja 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/4/2005

7) Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 22 lakiehdotusta ja hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottamat 23. ja 24. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi
Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2004 vp, 5/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen n:o 112/2004 vp sisältyvät 35 lakiehdotusta ja hallituksen esitykseen n:o 5/2005 sisältyvä 1 lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 34/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11) ja 12) asiasta.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2005 vp

Lakialoite  LA 149/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 7 lakiehdotusta ja lakivaliokunnan mietinnössään niiden lisäksi ehdottama 8. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 80/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2005 vp

Lakialoite  LA 40/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään sen lisäksi ehdottamat kaksi lakiehdotusta voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/5/2005

15) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus ja sivistysvaliokunnan mietinnössään sen lisäksi ehdottama 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Lakialoite laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 69/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen n:o 69 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2003 vp, 47/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen n:o 47/2005 vp sisältyvät 1.—4., 7. ja 9. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Hallituksen esitykseen n:o 47/2005 vp sisältyvät 1.—4., 7. ja 9. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen n:o 155/2003 vp sisältyvien 1.—7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 21.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​