Täysistunnon pöytäkirja 80/2007 vp

PTK 80/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. KESKIVIIKKONA 14. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Outi Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Outi Mäkelä /kok
 • Sampsa Kataja /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk

14. ja 15.11. edustajat

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

14.—16.11. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Paula Sihto /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime täysistunnossa.

PTK 79/5/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

5 b § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

14 a §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 14 a § saa sen muodon, mikä on mietinnön vastalauseessa, ja se tarkoittaa sitä, että toimeentulotukihakemus on otettava käsittelyyn ja ratkaistava seitsemässä päivässä, ei seitsemässä arkipäivässä.

Marjaana  Koskinen  /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 98, ei 63; poissa 38.

( Ään. 1 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Suomen kehityspolitiikan painopisteet

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 5/2007 vp  (Aila Paloniemi /kesk ym.)

Puhemies:

Esittelypuheenvuoron ajankohtaiskeskustelussa käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Aila Paloniemi. Valtioneuvoston puheenvuoron esittää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Ed. Paloniemen ja ministeri Väyrysen puheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan V-painikkeella ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia.

Edustajille on jaettu ajankohtaiskeskustelun aiheeseen liittyvä ulkoasiainvaliokunnan lausunto (UaVL 4/2007 vp) valtioneuvoston selvityksestä kehityspoliittisesta ohjelmasta 2007 (UTP 12/2007 vp).

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Eduskunta ryhtyi lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esiteltiin menot.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia hyväksyttiin.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksyttiin.

Yleisperustelut hyväksyttiin.

Mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

4) Laki tieliikennelain 24 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2007 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5)  Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2007 vp (Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 12 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 112/2007 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2007 vp (Valto Koski /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2007 vp

Lakialoite  LA 17, 19, 42, 93/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2007 vp

Lakialoite  LA 18, 92/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 17/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys  HE 134/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys  HE 92/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​