Täysistunnon pöytäkirja 80/2009 vp

PTK 80/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. TIISTAINA 22. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.07—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.05) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.05—18.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Valto Koski /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Valto Koski /sd (14.29)

__________

Välikysymys 3/2009 vp: Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen

Puhemies:

Ed. Tarja Filatov ja 66 muuta edustajaa ovat 18.9.2009 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaamisesta (VK 3/2009 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Filatoville välikysymyksen esittämistä varten.

Tarja Filatov /sd:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Hyvinvointiyhteiskuntamme suurimpiin saavutuksiin lukeutuva kansalaisten aiempaa pidempi elinikä tuo mukanaan hoivan ja hoidon tarpeen kasvun. Kasvaneeseen hoidon tarpeeseen on osattu useassa kunnassa vastata erinomaisesti. Monissa laitoksissa asiat ovat hyvin: vanhusten hoitoon erikoistunut, ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa ikäihmisille heidän tarvitsemansa hoivan ja avun sekä virkistystoimintaa ja jokaisella on viihtyisä oma huone tai asunto kodikkaine yhteistiloineen.

Äskettäin julkaistut lääninhallitusten raportit vanhusten laitoshoidon tilasta osoittavat kuitenkin paikoin vakavia puutteita vanhustenhoivassa. Vanhusten liikkumista on rajoitettu tarpeettomasti, heitä ylilääkitään esimerkiksi mielialalääkkeillä tai yhteensopimattomalla monilääkityksellä ja heidän toimintakykyään ylläpitävä viriketoiminta kärsii. Vanhusten ruokailussa on puutteita — esimerkiksi yöpaasto saattaa venyä yli 12-tuntiseksi. Hygienia on puutteellista. Eräällä vuodeosastolla vanhusta ei omaisen mukaan käytetty 1,5 viikkoon suihkussa eikä häntä ehditty avustaa ruokailussa. Vanhusten saamia murtumia on hoidettu ruhjeina, ja oikean diagnoosin tekeminen on pahimmassa tapauksessa kestänyt päiväkausia. Terveyskeskusten lääkäripulan vuoksi lääkärit eivät ehdi vierailla hoivayksiköissä tai heillä ei ole aikaa vastata vanhuksen saamasta hoidosta.

Joissain terveyskeskuksissa on pitkäaikaishoidossa olevia vanhuksia sijoitettu jopa 4—5 samaan huoneeseen. Laitosten käyttämät vanhat kiinteistöt ovat epäkäytännöllisiä ja aiheuttavat ongelmia potilas- ja paloturvallisuuden suhteen.

Valitettavan usein kunnan tai hoitopiirin kaikissa hoitopaikoissa henkilöstö on mitoitettu vanhustenhuollon laatusuosituksissa määritellyn alarajan mukaan, joka ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön osalta on 0,5—0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa tai tuon alarajan alle. Sijaisia ei säästövaatimusten takia palkata lainkaan tai sijaisina saatetaan käyttää epäpäteviä henkilöitä — räikeimmissä tapauksissa jopa alaikäinen työntekijä tekee itsenäisesti yövuoroja. Hoitajien kuormitus työssä kasvaa, kun he saattavat joutua tekemään ylipitkiä työvuoroja ja vastaamaan perushoivatyön lisäksi esimerkiksi siivouksesta tai ruokahuollosta. Ylikuormitus taas johtaa uupumiseen ja lisääntyviin sairauspoissaoloihin.

Henkilöstövajeen ja kuntien talousvaikeuksien ohella ongelmat johtuvat siis myös esimerkiksi työn organisoinnin puutteista, alalle kouluttamattomien käyttämisestä, palvelurakenteen hajanaisuudesta ja valvonnan resurssien vähäisyydestä. Henkilöstön jaksamisen osalta ongelmallista on myös, että hoitajat oman työnsä lisäksi joutuvat usein tekemään työnjohdolle kuuluvia priorisointipäätöksiä ja samalla käymään päivittäin eettistä painiskelua käytännön tasoa korkeammalla olevan työmoraalinsa kanssa.

Myös kotona asuvat heikkokuntoiset vanhukset joutuvat sinnittelemään kotona ilman riittäviä palveluita. Kotipalveluissa ongelmana on henkilökunnan niukkuus, ja omaishoidon tuessa on useissa kunnissa merkittäviä puutteita.

Vanhustenhuollon ongelmallinen tilanne on ollut tiedossa. Jo viime eduskuntavaaleissa ikäihmisten palvelujen parantaminen oli keskeisimpiä teemoja ja kaikki puolueet halusivat saattaa vanhustenpalvelut kuntoon. Myös hallitusohjelmassa luvataan turvata vanhusväestön oikeus hyvään hoitoon. Tästä huolimatta ongelmiin ei ole edelleenkään riittävässä määrin puututtu.

Tulevaisuuteen varauduttaessa on tärkeää pitää huolta hoito- ja hoivatyön houkuttelevuudesta ja hoitohenkilökunnan pätevyydestä alalle. Vanhustenpalveluiden järjestämisongelmat eivät tulevaisuudessa ainakaan helpotu: Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa noin 600 000:lla vuoteen 2020 mennessä samaan aikaan, kun työikäisten määrä vähenee 200 000:lla.

Vain vanhustenpalvelulaki ja sen noudattaminen sekä lain toimeenpanoa varten kunnille turvatut riittävät lisävaltionosuudet takaavat tasa-arvoiset kunnalliset palvelut. Hallitus ei ole rivakasti ryhtynyt korjaamaan vanhuspalveluiden puutteita. Kasvavat palvelupaineet hallitus jättää kuntien huoleksi. Vanhusten palveluita koskevan lain valmistelua ei ole edes aloitettu.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin kiireellisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä vanhusten laadukkaat palvelut ja heidän perusoikeutensa turvaavan lain säätämiseksi ja lain toteutumisen takaavien riittävien resurssien turvaamiseksi?

Helsingissä 18. päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Palm /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Virtanen /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen ja varajäseneksi ed. Esko Kivirannan,

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Reijosen ja ed. Timo Kauniston sekä varajäseneksi ed. Timo Kallin,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Lasse Hautalan,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Tuomo Puumalan ja ed. Pertti Salovaaran sekä varajäseneksi ed. Antti Rantakankaan,

puolustusvaliokunnan varajäseneksi ed. Markku Pakkasen,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Markku Pakkasen,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Anne Kalmarin,

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Antti Kaikkosen ja ed. Markku Laukkasen sekä varajäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Vapaavuori)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2009 vp

Puhemies:

Esitellään asuntoministeri Jan Vapaavuoren selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys kuntajakolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian käsittelyn yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluiden yhtiöittämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

18) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys Kenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 23.9.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen