Täysistunnon pöytäkirja 81/2001 vp

PTK 81/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. PERJANTAINA 15. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Soininvaara /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.6. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuula Haatainen /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok

__________

Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2001

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan kesäkuun 13. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2001 (VNS 2/2001 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle keskiviikkona ensi syyskuun 5. päivänä pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle keskiviikkona ensi syyskuun 5. päivänä pidettävään täysistuntoon.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Ryynänen ja varajäsenyydestä ed. Kiviniemi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 19. päivänä kesäkuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 7.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen eronpyyntö

Puhemies:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkka pyytää eduskunnalle osoitetulla, 14. päivänä kesäkuuta 2001 päivätyllä kirjeellään eroa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävästä 1. päivästä elokuuta 2001 lukien sen johdosta, että tasavallan presidentti on 14. päivänä kesäkuuta 2001 nimittänyt hänet valtioneuvoston apulaisoikeuskansleriksi 1. päivästä elokuuta 2001 lukien.

Eronpyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus voi laskea Altia Group Oy:ssä, Inspecta Oy:ssä, Kemijoki Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä alemmaksi kuin mihin nykyisin voimassa olevat eduskunnan valtuudet antavat mahdollisuuden

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 11. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Keskustelussa on ed. Valpas ed. E. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että mietinnön ponsi hyväksyttäisiin seuraavan sisältöisenä: "että eduskunta päättäisi antaa suostumuksensa valtioneuvoston toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus ja osuus äänistä voi laskea Altia Group Oy:ssä alle kahden kolmanneksen, mutta ei kuitenkaan alle 50,1 prosentin, Vapo Oy:ssä alle kahden kolmasosan, mutta ei kuitenkaan alle 50,1 prosentin, Inspecta Oy:ssä alle yhden kolmasosan, mutta Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä ja Rautaruukki Oyj:ssä valtion omistusosuus ja osuus äänistä säilyisi nykyisellään eli yhtenä kolmasosana."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy mietinnön ponnen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Valppaan ehdotus hyväksytty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön ponnen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2001 vp

Lakialoite  LA 106/1999 vp, 70, 90, 140/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 123/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

21 luvun 6 § ja luvun otsikko sekä 50 luvun 1 ja 2 a § hyväksytään keskustelutta.

50 luvun 7 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa sen muodon, joka ilmenee vastalauseesta 1 ja on siten hallituksen hyvän alkuperäisen esityksen mukainen.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

50 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

 • hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen 5 luvun 11 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
 • lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettujen uusien
 • 3. lakiehdotuksen 2 luvun 9 b § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
 • 4. lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/1999 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2001 vp

Lakialoite  LA 12/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 10. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä kolmannessa istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1—4 § ja 1 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Gunnar Jansson /r:

Värderade fru talman! Jag föreslår att 5 § i första lagförslaget ändras så att 1 mom. godkänns enligt förvaltningsutskottets betänkande och att 2 och 3 mom. stryks. Därmed undviker man en allvarlig konflikt mellan Åland och riket. Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen 5 § hyväksytään niin muutettuna, että 1 momentti hyväksytään hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena ja että 2 ja 3 momentti poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että valtakunnan ja Ahvenanmaan välinen vakava konflikti vältetään.

Henrik Lax /r:

Fru talman! Jag understöder riksdagsledamot Janssons förslag som understryker respekten för lagstiftningsordningen här i landet. Rouva puhemies! Minä kannatan ed. Janssonin ehdotusta, jossa korostuu tämän maan lainsäädäntöjärjestyksen kunnioitus.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jansson ed. Laxin kannattamana ehdottanut, että 5 §:n 2 ja 3 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Janssonin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 10 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6—10 § ja 2 luvun otsikko, 11—16 § ja 3 luvun otsikko, 17—23 § ja 4 luvun otsikko, 24—31 § ja 5 luvun otsikko, 32—37 § ja 6 luvun otsikko, 38—41 § ja 7 luvun otsikko, 42—46 § ja 8 luvun otsikko, 47—67 § ja 9 luvun otsikko sekä 68 ja 69 § ja 10 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—7. lakiehdotuksen ja hallintovaliokunnan ehdottaman uuden, 8. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä kolmannessa täysistunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä kolmannessa täysistunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 4/2001 vp

Puhemies:

Valiokuntaan lähettämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 6) asia, joka koskee tasavallan presidentin perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella vahvistamatta jättämää, hallituksen esityksen HE 110/2000 vp pohjalta hyväksyttyä lakia ampuma-aselain muuttamisesta. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

7) Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 13.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​