Täysistunnon pöytäkirja 81/2002 vp

PTK 81/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. TORSTAINA 13. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Esko Helle /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.6. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.6. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Gunnar Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

13. ja 14.6. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk

14.6. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi; Lakialoite laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2002 vp

Lakialoite  LA 60/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä hyväksyttäväksi ehdotetusta puhemiesneuvoston ehdotuksesta n:o 1/2002 vp uudeksi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä lakialoitteen n:o 60/2002 vp pohjalta hyväksyttäväksi ehdotetusta lakiehdotuksesta Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemiesneuvoston ehdotuksen Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä lakialoitteen n:o 60/2002 vp pohjalta hyväksyttäväksi ehdotettu lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Laki asunto-osakeyhtiölain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2002 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian kiireellisyyden vuoksi mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 4/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian kiireellisyyden vuoksi mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 19.15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen