Täysistunnon pöytäkirja 81/2004 vp

PTK 81/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. TIISTAINA 22. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jouko Skinnari /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22. ja 23.6. edustajat

 • Risto Kuisma /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.6. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Tuija Nurmi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.6. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Simo Rundgren /kesk

22. ja 23.6. edustaja

 • Tapani Mäkinen /kok

__________

Ed. Forsiuksen uusi sukunimi

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Merikukka Forsius on 21. päivänä kesäkuuta 2004 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että hänen sukunimensä on 11. päivästä kesäkuuta 2004 alkaen muuttunut nimeksi Forsius-Harkimo.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 80/2/2004

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 2 sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 3 sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Leena Rauhalan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että eläkejärjestelmiä kehitettäessä kansanvakuutuksen asema turvataan muun muassa yhdenmukaistamalla kansaneläkeindeksi työeläkeindeksin kanssa sekä pienimpiin eläkkeisiin tehtävillä tasokorotuksilla."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä muista lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 61 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 80/4/2004

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 2 sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Sinnemäen lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Pääministerin ilmoitus Eurooppa-neuvoston kokouksen johdosta

Pääministerin ilmoitus  PI 3/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus Eurooppa-neuvoston kokouksen johdosta.

Pääministeri Matti Vanhasen puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jolloin puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 14.30.

Täysistunto keskeytetään kello 12.16.

Täysistuntoa jatketaan

kello 14.59

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 93, 103/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2004 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—55/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10.

Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan täysistunnossaan viime perjantaina hyväksymää menettelytapaa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/1/2004

5) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2004 vp

Lakialoite  LA 44/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/2/2004

6) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/3/2004

7) Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2004 vp

Lakialoite  LA 40/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan keskiviikkona 23. päivänä kesäkuuta kello 0.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen