Täysistunnon pöytäkirja 81/2005 vp

PTK 81/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. KESKIVIIKKONA 22. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.6. edustaja

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.6. edustaja

 • Eero Lankia /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Jan Vapaavuori ja

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Leena Harkimo.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

 (koputtaa)

Pyydän edustajia asettumaan paikoilleen ja rauhoittumaan. Kesäloma ei ole vielä alkanut. Katsotaan, milloin se alkaa.

__________

2) Hallituksen esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—38/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 15. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 80/1/2005

Lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

Esitellään menot.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 03 Oikeuskanslerinvirasto hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksytään.

Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 24.30.66 lisäystä 22 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön.

Bjarne  Kallis  /kd:

Puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut momentille 66 lisäystä 22 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 50 Lähialueyhteistyö ja luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos, luku 30 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu ja luku 40 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta hyväksytään.

Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 25.50.21 lisäystä 2 000 000 euroa rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin, mikä merkitsee lisää rahaa vankiloiden ylläpitomenoihin.

Anni  Sinnemäki  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 2 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Syyttäjälaitos hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 05 Lääninhallitukset, luku 06 Rekisterihallinto ja luku 07 Kihlakunnat hyväksytään.

Luku 75 Poliisitoimi

Keskustelu:

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 26.75.21 lisäystä 1 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Halmeen ehdotusta.

Toimi Kankaanniemi  /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 26.75.21 lisäystä 5 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin avoinna olevien virkojen täyttämiseksi.

Bjarne Kallis /kd:

Puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tony Halme ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 1 000 000 euroa.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Halmeen ja ed. Kankaanniemen ehdotusten välillä

Ed. Halmeen ehdotus "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 58 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 17.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Halmeen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Halmeen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 80 Pelastustoimi, luku 90 Rajavartiolaitos, luku 97 Avustukset kunnille ja luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustusministeriö hyväksytään.

Luku 10 Puolustusvoimat

Keskustelu:

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Herra puhemies! Ehdotan ed. Oinosen hyvään aloitteeseen perustuen momentille 27.10.16 lisäystä 100 000 euroa Keuruun Pioneerivarikolle jalkaväkimiinojen korvausjärjestelmien suunnitteluun.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentilta 27.10.16 vähennettäväksi 10 000 000 euroa ja että momentin perusteluista poistetaan raskasta raketinheitinjärjestelmää koskeva tilausvaltuus.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut momentille 16 lisäystä 100 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 5 mukaisesti.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että momentilta 16 vähennetään 10 000 000 euroa ja että momentin perusteluista poistetaan raskasta raketinheitinjärjestelmää koskeva tilausvaltuus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 03 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, luku 05 Valtiokonttori, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 18 Verohallinto, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos, luku 52 Tilastokeskus, luku 60 Senaatti-kiinteistöt, luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet ja luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 05 Kirkollisasiat, luku 07 Opetushallitus, luku 08 Kansainvälinen yhteistyö, luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 40 Yleissivistävä koulutus, luku 60 Ammatillinen koulutus, luku 70 Opintotuki, luku 88 Tiede, luku 90 Taide ja kulttuuri ja luku 98 Liikuntatoimi hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 10 Maaseudun kehittäminen, luku 20 Maatalous, luku 40 Kala-, riista- ja porotalous, luku 50 Vesitalous, luku 60 Metsätalous, luku 63 Metsähallitus, luku 70 Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto, luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus, luku 90 Hallinto ja luku 91 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksytään.

Luku 24 Tiehallinto

Keskustelu:

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 31.24.21 lisäystä 4 000 000 euroa perustienpitoon.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 31.24.21 lisäystä 50 000 000 euroa perustienpitoon.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 31.24.21 lisäystä 5 000 000 euroa ja että hyväksytään seuraava lausuma: "Eduskunta edellyttää, että momentin määrärahasta osoitetaan Lapin tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen 5 000 000 euroa."

Esko-Juhani Tennilä  /vas:

Puhemies! Kannatan ed. Immosen ehdotusta.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentin 31.24.21 perusteluihin seuraavaa lausumaa: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkistaa määrärahakehystä ja varautuu sellaiseen perustienpidon menotasoon, että perustienpidon ongelmat eivät kasva ja kasaannu, vaan että tilanne perustienpidossa paranee."

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Immosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 4 000 000 euroa.

Ed. Timo Soini on ed. Tony Halmeen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 50 000 000 euroa.

Ed. Mikko Immonen on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 5 000 000 euroa ja että momentin perusteluihin hyväksytään vastalauseeseen 4 sisältyvä ensimmäinen lausuma. Tämä on ed. Immosen 1) ehdotus.

Lisäksi on ed. Mikko Immonen ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että momentin 21 perusteluihin hyväksytään vastalauseeseen 4 sisältyvä toinen lausuma. Tämä on ed. Immosen 2) ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Kankaanniemen ja ed. Soinin ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Kankaanniemen ja ed. Soinin ehdotusten välillä

Ed. Kankaanniemen ehdotus "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 31 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 18.

( Ään. 7 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaanniemen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Merenkulkulaitos ja luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen hyväksytään.

Luku 40 Ratahallintokeskus

Keskustelu:

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 31.40.21 lisäystä 12 000 000 euroa perusradanpitoon.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 31.40.21 lisäystä 20 000 000 euroa rataverkon perusparannusluonteisiin korvausinvestointeihin.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 31.40.21 lisäystä 20 000 000 euroa perusradanpitoon.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 31.40.21 lisäystä 20 000 000 euroa rataverkon perusparannusluonteisiin korvausinvestointeihin ja että momentin perusteluihin hyväksytään seuraava lausuma: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkistaa määrärahakehystä ja varautuu sellaiseen menotasoon, että rataverkko ei ainoastaan säily liikennöitävässä kunnossa, vaan että sitä voidaan edelleen kehittää."

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotuksia.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 12 000 000 euroa.

Ed. Jari Koskinen on ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa.

Ed. Timo Soini on ed. Tony Halmeen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa.

Ed. Kari Uotila on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa.

Lisäksi on ed. Kari Uotila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut momentin 21 perusteluihin vastalauseen 4 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Jari Koskisen, ed. Soinin ja ed. Uotilan määrärahaa koskevat ehdotukset ovat samansisältöiset, joten ensin äänestetään niistä yhdessä ed. Kankaanniemen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Uotilan perusteluja koskeva ehdotus on erillinen ja siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Momentin 31.40.21 määräraha

1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen ja ed. Jari Koskisen, ed. Soinin ja ed. Uotilan ehdotusten välillä

Ed. Kankaanniemen ehdotus "jaa", ed. Jari Koskisen, ed. Soinin ja ed. Uotilan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 79 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 19.

( Ään. 11 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaanniemen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentin 31.40.21 perustelut

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

Keskustelu:

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 31.60.63 lisäystä 3 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. Lisäksi ehdotan, että momentin 31.60.63 perusteluja täydennetään seuraavalla lausumalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen työsuhdelipusta ja antaa siitä eduskunnalle esityksen syysistuntokauden alussa."

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan tekemiä ehdotuksia.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut,

1) että momentille 63 lisätään 3 000 000 euroa ja

2) että momentin perusteluihin hyväksytään vastalauseeseen 4 sisältyvä lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Uotilan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 80 Ilmatieteen laitos, luku 81 Merentutkimuslaitos ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto ja luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka hyväksytään.

Luku 30 Yrityspolitiikka

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 32.30.47 lisäystä 600 000 euroa toimintansa aloittavien yritysten liiketoimintaosaamiseen. Ehdotukseni perustuu ed. Jari Lepän tekemään hyvään aloitteeseen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut momentille 47 lisäystä 600 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 30 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja luku 50 Kansainvälistymispolitiikka hyväksytään.

Luku 70 Omistajapolitiikka

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi / kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 32.70.87 lisäystä 2 000 000 euroa pääomalainaan Finnvera Oyj:n kautta Veraventure Oy:n pääomarahastolle.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut momentille 87 lisäystä 2 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 03 Työttömyysturvalautakunta, luku 04 Tarkastuslautakunta, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 07 Työterveyslaitos, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ja luku 13 Työsuojelun piirihallinto hyväksytään.

Luku 18 Sairausvakuutus

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 33.18.60 lisäystä 1) 10 000 000 euroa lääkekorvausten omavastuun maksukaton laskemiseen budjettiperusteisesti; 2) 5 500 000 euroa vanhempainrahan vähimmäismäärän budjettiperusteiseen korottamiseen; ja 3) 425 000 euroa adoptiovanhempien vanhempainrahakauden pidentämiseen ja laajentamiseen.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että momentille 60 lisätään vastalauseen 1 mukaisesti

1) 10 000 000 euroa lääkekorvausten omavastuun maksukaton laskemiseen budjettiperusteisesti;

2) 5 500 000 euroa vanhempainrahan vähimmäismäärän budjettiperusteiseen korottamiseen; ja

3) 425 000 euroa adoptiovanhempien vanhempainrahakauden pidentämiseen ja laajentamiseen.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Rauhalan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot sekä pääluokan perustelut ja mietinnössä niiden kohdalla oleva lausumaehdotus hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 01 Työhallinto, luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus ja luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano hyväksytään.

Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat

Keskustelu:

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentilta 34.07.63 vähennettäväksi 5 000 000 euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetun määrärahan vähentämiseksi.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Halmeen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tony Halme ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentilta 63 vähennetään 5 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Halmeen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 01 Ympäristöministeriö hyväksytään.

Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

Keskustelu:

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 35.20.22 lisäystä 500 000 euroa Nuuksion luontokeskuksen rakennussuunnittelua varten. Ehdotukseni perustuu vastalauseeseen 4 ja keskustan edustajan tekemään hyvään lisätalousarvioaloitteeseen n:o 38.

Jaakko Laakso /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Jaakko Laakson kannattamana ehdottanut momentille 22 lisäystä 500 000 euroa vastalauseen 4 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 22 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset, luku 50 Ympäristölupavirastot, luku 60 Suomen ympäristökeskus, luku 70 Valtion asuntorahasto ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 03 Valuuttamääräisen velan korko hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot ja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Luku 02 Ylijäämän käyttö ja luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

Yleisperustelut

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi  /kd:

Herra puhemies! Ehdotan kuntien syvenevän talousahdingon helpottamiseksi yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että TeliaSonera Oyj:n ja Fortum Oyj:n osakkeiden tulevista myyntituloista käytetään kolmannes kunnilta otetun pakkolainan lyhentämiseen."

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Jari  Koskinen  /kok:

Herra puhemies! Ehdotan yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus sisällyttää vuoden 2005 toiseen lisätalousarvioon kunnilta kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä ottamansa pakkolainan lyhentämisen niin, että opetusministeriön hallinnonalan valtionosuuksien osalta tarkistus maksetaan kokonaan vuonna 2005 ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtionosuuksien tarkistus jaetaan vuosina 2005 ja 2006 maksettavaksi."

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut yleisperusteluihin vastalauseen 1 mukaista lausumaa.

Ed. Jari Koskinen on ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut yleisperusteluihin vastalauseen 3 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaaniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 23 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 24 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 1—38 hylkäämisestä.

Merkitään, että mietinnössä pääluokan 33 yleisperustelujen kohdalla oleva lausumaehdotus on tullut hyväksytyksi.

Eduskunta hyväksyy mietinnön neljännen ponnen, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite laiksi tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2005 vp

Lakialoite  LA 58/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 33/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—6. lakiehdotus sekä lakialoitteeseen n:o 58 sisältyvä 7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 80/5/2005

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottamat 2. ja 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 80/6/2005

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 25 )

( liite25 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2005 vp

Lakialoite  LA 40/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään lisäksi ehdottamat kaksi lakiehdotusta voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 80/14/2005

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Lisäksi on ed. Kauppila ed. Kankaan kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Leena Rauhalan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii siten, että maamme oloihin hyvin soveltuva ja kansamme elintarvikehuollon kaikissa tilanteissa parhaimmin turvaava perheviljelmäpohjainen maataloustuotanto varmistetaan pysyvästi koko maassa ja että viljelijäväestön keskuudessa lisääntyvän henkisen ja fyysisen uupumisen ehkäisemiseksi laaditaan ja toteutetaan viipymättä kattava ja monipuolinen maatalousväestön hyvinvointiohjelma."

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Puhemies:

Ensin päätetään lakiehdotuksista.

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 41 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 19.

( Ään. 26 )

( liite26 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kuusi lausumaehdotusta hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä muista lausumaehdotuksista.

Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 27 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 28 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.30.

Täysistunto keskeytetään kello 10.50.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.58

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Valtiopäivien keskeyttäminen

Toinen varapuhemies:

Nojautuen eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n säännöksiin puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina ensi syyskuun 6. päivänä kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Samalla kun toivotan kaikille edustajille hyvää kesää, totean tämän täysistunnon päättyneeksi.

Täysistunto lopetetaan kello 15.59.

Vakuudeksi:

Seppo Tiitinen