Täysistunnon pöytäkirja 81/2007 vp

PTK 81/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Christina Gestrin /r
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikko Alatalo /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15. ja 16.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

15. ja 16.11. edustajat

 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. P niin kuin Pertti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

2) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2007 vp

Lakialoite  LA 17, 19, 42, 93/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/2/2007

4) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2007 vp

Lakialoite  LA 18, 92/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/3/2007

5) Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Laki työsopimuslain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2007 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Laki rikoslain 31 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2007 vp (Juha Hakola /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

12) Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2007 vp (Bjarne Kallis /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2007 vp (Tuija Nurmi /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2007 vp (Katja Taimela /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2007 vp (Outi Alanko-Kahiluoto /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2007 vp (Mika Lintilä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 8.

Täysistunto lopetettiin kello 22.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen