Täysistunnon pöytäkirja 81/2014 vp

PTK 81/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. TIISTAINA 16. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.03—15.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.00—16.57 ja 18.51—20.23) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.57—18.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa:

 • Jörn Donner /r
 • Juho Eerola /ps
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (12.19)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (12.22)
 • Jari Lindström /ps (13.03)
 • Satu Haapanen /vihr (13.12)
 • Juho Eerola /ps (13.24)
 • Juha Väätäinen /ps (13.34)
 • Tuula Väätäinen /sd (13.52)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 15.9.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 121—154/2014 vp, joista hallituksen esitys 131 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2015 ja jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

Talousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 26.9.2014 klo 12.00.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 15.9.2014 antanut eduskunnalle vuosikertomuksen toiminnastaan (K 18/2014 vp), joka otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 11.9.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 34/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Antti Rinteen esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla. Ministerin esittelypuheenvuoro on pituudeltaan enintään 15 minuuttia, ja ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministerille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin ministerin puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia, ellei puhemies muuta ohjeista.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—38) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/1/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta ja maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä sekä takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaiseksi rahoituslaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta sekä kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 35) asia.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 36) asia.

37) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 37) asia.

38) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 81—148/2014 vp

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 17.9.2014 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 20.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen