Täysistunnon pöytäkirja 82/2001 vp

PTK 82/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. MAANANTAINA 18. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Riitta Korhonen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.6. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

18. ja 19.6. edustajat

 • Juha Karpio /kok
 • Pehr Löv /r
 • Tero Mölsä /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pia Viitanen /sd

18.—20.6. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.6. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Esko Helle /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

18.—20.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Seppo Kanerva /kok
 • Mika Lintilä /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2001 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—70/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 1) asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna tiistaina pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aluksi käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 7 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain ja sen jälkeen mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä viides ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisina keskuskansliaan tänään kello 20:een mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

2) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Pääministeri Lipposen esittelypuheenvuoron jälkeen asiassa käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 15 minuutin puheenvuoroin. Sen jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja. Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

8) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

9) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2000; Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus eduskunnalle 14.2.2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6, 1/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

10) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2000

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

11) Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

12) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ampuma-aselain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 4/2001 vp

Hallituksen esitys  HE 110/2000 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 18.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​