Täysistunnon pöytäkirja 82/2002 vp

PTK 82/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. TORSTAINA 13. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 4/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki asunto-osakeyhtiölain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

4) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2002 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 21.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio