Täysistunnon pöytäkirja 82/2006 vp

PTK 82/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. TIISTAINA 12. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Olli Nepponen /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.9. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

12.—14.9. edustaja

 • Katri Komi /kesk

12.—21.9. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.9. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

12.—15.9. edustajat

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Leena Luhtanen /sd

12.9.—30.11. edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.9. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

12.—15.9. edustaja

 • Arto Bryggare /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 12. päivänä syyskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 115—138/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 122 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007.

Lisäksi ilmoitetaan, että edellä mainitut hallituksen esitykset otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

Edelleen ilmoitetaan, että talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 22. päivänä syyskuuta kello 12.

__________

Välikysymys 3/2006 vp: Eläkeläisten taloudellisen aseman parantaminen

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Annika Lapintie ja 76 muuta edustajaa ovat 8. päivänä syyskuuta 2006 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 3 eläkeläisten taloudellisen aseman parantamisesta (VK 3/2006 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Lapintielle välikysymyksen esittämistä varten.

Annika  Lapintie  /vas:

Herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Sosiaaliturvajärjestelmässämme huolehditaan eri tavoin siitä, että sosiaalietuja saavien kansalaisten ostovoima säilyy. Eräissä tapauksissa otetaan huomioon myös yleinen ansioiden kehittyminen. Näitä sosiaalietuuksia saavat pääsevät osallisiksi myös yhteiskunnan yleisestä vaurastumisesta, vaikkakaan ei täyteen mittaan saakka.

Kun ansiotason kehitys vaikuttaa ansioeläkkeisiin 20 prosentin ja inflaatio 80 prosentin osuudella, niin kansaneläkkeeseen tulee automaattisesti vain inflaatiotarkistus. Näin ollen koko yhteiskunnan vaurastuminen voi siirtyä eläkkeeseen ainoastaan eduskunnan päätöksellä. Käytännössä eduskunta ei voi tehdä tällaista päätöstä ilman hallituksen esitystä.

Kansaneläkkeen täysi määrä on syyskuusta alkaen 1. kuntaryhmässä 515,86 euroa ja 2. kuntaryhmässä 494,91 euroa kuukaudessa. Naimisissa tai avoliitossa olevalle määrä on tätäkin pienempi eli 455,34 ja 437,50 euroa kuukaudessa.

Täyden kansaneläkkeen ihminen voi saada, jos hänen muut eläkkeensä ovat enintään 47,29 euroa kuukaudessa.

Tätä suuremmilla eläketuloilla onkin kansaneläke sitten jo pienempi. Vaikka näitä summia täydentääkin eläkkeensaajien asumistuki, niin kyse on todella pienistä summista, joilla ihmisen täytyy tulla toimeen.

Eläkeläiset ovat ikääntyneitä kansalaisia, jotka tarvitsevat usein sairauden ja vanhuuden takia tavallista enemmän palveluita. Arkipäivästä selviäminen on vaikeaa, varsinkin kun kuntien tarjoamia palveluita on vähennetty eikä niitä ole saatavilla tarvetta vastaavasti.

Kansaneläke tehdään verottomaksi vähennyksellä, joka vaikuttaa myös suureen määrään työeläkettä saavia ja keventää heidän verotustaan. Kansaneläkkeen tasokorotukset kulkevat yleensä eri tahtiin kuin palkkatuloja saavien ansiotulovähennys. Tämän takia ansioeläkkeiden verotus saattaa poiketa palkkatulojen verotuksesta.

Kuluneella vaalikaudella kansaneläkkeeseen on tehty kaksi pienehköä tasotarkistusta, joista ensimmäinen hyvitti viinan hinnan poikkeuksellisen alentamisen vaikutusta indeksiin. Jälkimmäinen, nyt syyskuussa tullut, noin viiden euron tarkistus on suuruudeltaan todella vaatimaton.

Kun otetaan huomioon syyskuun alussa tapahtunut kansaneläkkeen tasokorotus, niin kansaneläkkeen reaalimuutos vuodesta 1993 vuoteen 2006 on arviolta vain 4 prosenttia. Samaan aikaan reaaliansiotaso on noussut 31 prosenttia.

On kiistatta selvää, että kansaneläkettä saavat eivät hyödy yhteiskunnan vaurastumisesta samassa mitassa kuin ansiotyössä olevat. Välillisesti tämä näkyy tietysti myös pienissä työeläkkeissä, joiden eläketulovähennys ei myöskään nouse vastaavalla tavalla.

Valtiontalouden vuosien 2007—2011 kehysbudjettiin ei ole sisällytetty erillisiä toimenpiteitä, joilla parannettaisiin eläkkeensaajatalouksien ostovoimaa.

Täyden kansaneläkkeen korottaminen jollakin euromäärällä nostaa samalla euromäärällä kaikkia kansaneläkkeitä, sekä täysiä että osittaisia. Samalla nousee se raja, jonka jälkeen kansaneläkettä ei myönnetä.

Kansaneläkkeen tasokorotus nostaa myös kansaneläkkeeseen sidottua kunnallisverotuksen eläketulovähennystä. Tasokorotuksesta hyötyvät näin kaikki eläketulovähennyksen piirissä olevat eläkeläiset eli myös he, jotka eivät saa kansaneläkettä. Vuonna 2004 kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen saajia oli 890 000 ihmistä, mikä on enemmän kuin kansaneläkkeen saajien määrä.

Hallitus esittää kuntakalleusluokituksen poistamista vuoden 2008 alusta. Tätä korjausta eduskunta on vaatinut toistuvasti. Kalleusluokitus ei ole pitkään aikaan, jos koskaan, aidosti heijastanut elämisen vaihtelevia kustannuksia, joten siitä olikin luovuttava. Poistamista ei voi kuitenkaan pitää korotuksena, vaan yksinomaan vallinneen vääristymän oikaisemisena.

Eläkeläisten arkipäivän sujumiseen vaikuttaa myös, minkälaisia palveluja ja millä hinnalla yhteiskunta heille tarjoaa. Useimmiten palvelut tulisi saada kunnalta. Kuntatalouden ahdingolla on omat tunnetusti kielteiset seurauksensa palvelujen saatavuuteen.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä eläkeläisten ostovoiman kehittämiseksi suhteessa kansakunnan vaurastumiseen ja

aikooko hallitus esittää kansaneläkkeeseen jo voimaan astuneen viiden euron korotuksen lisäksi vielä uutta tasokorotusta?

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2006

 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun valiokuntien täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Arto Bryggare,

perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Terhi Peltokorpi,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Marjaana Koskinen ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Terhi Peltokorpi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ministeri Eero Heinäluoman esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 3 momentin mukaan muut valiokunnat voivat omasta aloitteestaan antaa toimialaansa koskevan lausunnon valtiovarainvaliokunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—28) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/1/2006

3) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 22.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​