Täysistunnon pöytäkirja 82/2007 vp

PTK 82/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. PERJANTAINA 16. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Päivi Räsänen /kd
 • Suvi Lindén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.11. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Stefan Wallin /r

19. ja 20.11. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.11. edustajat

 • Tanja Saarela /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 338—340, 344—348, 350—357, 359, 360, 364/2007 vp.

__________

Kansliatoimikunnan jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Anni Sinnemäki vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan tiistaina 20.11.2007 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 20.11. kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden puheenvuorojen pituus enintään 3 minuuttia.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Tarja Tallqvistin kannattamana ehdottanut sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Lisäksi on ed. Anneli Kiljunen ed. Jacob Södermanin ja ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ensisijaisesti panostaa sovinnon aikaansaamiseksi työriidassa ja että hallitus huolehtii kuntataloudesta lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia siten, etteivät joukkoirtisanoutumiset toteutuisi eikä lakia tarvitsisi panna toimeen. Jos kaikesta huolimatta päädytään tilanteeseen, että laki tulee voimaan, hallituksen on ryhdyttävä toimiin saadakseen osapuolet sopimaan suojelutyön rajaamiseksi, koska laki ei takaa potilasturvallisuutta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 113, ei 68; poissa 18.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksista. Ed. Anneli Kiljusen ja ed. Päivi Räsäsen ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ja ed. Päivi Räsäsen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Anneli Kiljusen ehdotuksen äänin

jaa 96, ei 10, tyhjiä 76; poissa 17.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 69; poissa 17.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2007 vp

Lakialoite  LA 17, 19, 42, 93/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/3/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämä veroasteikkolaki saisi sen muodon, mikä on vastalauseessa 3, mikä merkitsee sitä, että yli 62 000 ansaitseville tätä veronalennusta ei tulisi.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 160, ei 21; poissa 18.

( Ään. 4 )

2 §, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

47, 57 ja 92 c § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

95 a §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

95 a §:n 1 momentti

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentti saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa 1.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Heli Paasion kannattamana ehdottanut, että 1 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 95 a §:n 1 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 114, ei 68; poissa 17.

( Ään. 5 )

95 a §:n 2 ja 3 momentti hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

95 a §:n 4 momentti

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Jutta Urpilaisen kannattamana ehdottanut, että 4 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 95 a §:n 4 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 112, ei 69; poissa 18.

( Ään. 6 )

95 a §:n 5 momentti

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 5 momentti poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Jutta Urpilaisen kannattamana ehdottanut, että 5 momentti poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 95 a §:n 5 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 113, ei 69; poissa 17.

( Ään. 7 )

100 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

101 §

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 3 mukaisesti, että 101 §:n 4 momentti poistetaan, mikä merkitsee sitä, että puolisorangaistus kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksestä poistetaan.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että 4 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 101 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 113, ei 69; poissa 17.

( Ään. 8 )

105 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

105 a §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

105 a §:n 2 momentti

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 105 a §:n 2 momentti saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 3, joka merkitsisi, että alle 10 000 euron tuloista ei menisi veroa.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 105 a §:n 2 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 119, ei 63; poissa 17.

( Ään. 9 )

105 a §:n uudet 3 ja 4 momentti, joita ei ole mietinnössä

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 3 ja 4 momentti saavat sen muodon, mikä on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että huoltajavähennys sisällytetään tähän.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että 105 a §:ään lisätään uudet 3 ja 4 momentti vastalauseen 1 mukaisina.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 105 a §:n 3 ja 4 momenttia, äänin

jaa 152, ei 28; poissa 19.

( Ään. 10 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2007 vp

Lakialoite  LA 18, 92/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/4/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että korotukset alkoholiveroon tehdään korkeampina kuin hallitus on esittänyt vastalauseen 2 mukaisen liitteen mukaan.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 116, ei 61, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 11 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö   LiVM 12/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 12.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​